Can Torres

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Cartró ] Can Castany ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] [ Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ]


 

Fotografia: R. Rovira, 1992Foto E. Roca, desembre de 2004.
Desapareguda, 2005

Fotografia: Equip77, 1978.


Codi 37
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça -
Situació. Coordenades UTM.

X 401,857,00
Y 4,589,171,00 

Altitud

155m

Denominació moderna Can Torres
Denominacions antigues Lo mas des Codorniu i abans dos masos aglevats anomenats lo mas Puig i lo mas de Mossorulls.  
Altres posseïdors Rovira (s. XVI), Perés, de Barcelona (s. XIX-XX), Subhasta: Cauhé, de Sant Feliu de Llobregat, (s. XX), venda: Heretat d'Espiells (Juvé i Camps), (s. XX-XXI).
Posseïdor actual Heretat Juvé i Camps

ASPECTES HISTÒRICS

Pere Rovira confessa els masos Puig i de Mossorulls, ara mas Codorniu. En el fogatge de 1553 s'esmenta un Joan Martí. Montserrat Rovira, nét de Pere Rovira, en demana còpia l'any 1578. L'any 1598 confessa la propietat Jerònima, vídua de Joan Martí  “Jeronime Martina vidue relicte Joannis Marti, qº, agla. parrq. St. Petri de Gilida et Joannis Marti, agla. dicte parq. ... filius eius...”. Al Lucerna ens diu (1599): Casa d'En Joan Torres ahont està ma dona Jerònima Martina, vuy de Toni Torres (AHCVP Not. Pere Guasch, "Liber Nuncupatum Lucerna Jurium...", 1587-1601. fol. 360). Del capbreu de 1736, (ACA-N-LLO-588, f. 69), “Per lo qual dit Anthoni Torras y Joan Martí, com a propietari, fou confessat lo sobredit en lo capbreu de dits senyors als 20 febrer 1623 en la qual confessió rebuda en poder de Joan Castells notari de Esparreguera se expressa que lo dit Anthoni Torras sols posehia dita casa y heretat per títol de hipoteca per los crèdits paga per dita heretat y per lo dot li aportar Jerònima muller seva com es de veure en dita confessió...” . Els passos de Rovira a Martí no els tenim del tot clars, però podria ser a través de pubilles, una Rovira i una Martí. Els Torres eren oriünds d'Aragó sense saber-ne la població que al segle XVI ja eren a Gelida. Els Torres continuen fins la venda definitiva de la propietat l'any 1804 a Domingo Perés, de Barcelona. Aquest Perés l'any 1832 confessa la propietat. L'any 1901 la compra Lluís Cauhé i Voladeras. Els descendents d'En Cauhé la venen a l'Heretat d'Espiells -Juvé i Camps-.


ARBRE DELS HEREUS

PERE ROVIRA ( doc. 1513)
nét
MONTSERRAT ROVIRA ( doc. 1578)

I JERÒNIMA MARTÍ  ( doc. 1598)
fill:
II ANTONI TORRES i MARTÍ  ( = Gelida 1624)
fill:
III ANTONI JOAN TORRES i CARAFÍ ( = Gelida 1671)
fill:
IV JOAN TORRES i BARCELÓ ( = Gelida 1694)
fill:
V JOAN TORRES i TORRELLES
fill:
VI JOAN TORRES i REMENYÀ  ( = Gelida 1751)
fill:
VII JAUME TORRES i VALLS ( = Gelida 1795)
fill:
VIII JAUME TORRES i PONTS
Pare i fill venen la propietat.


NOTES:

Fotografia de la premsa, 1789. Fotografia del sostre. Fotos d'Ernest Roca, 2004.