Can Rossell de la Muntanya

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Cartró ] Can Castany ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] [ Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ]


 

Fotografia: R. Rovira, 2006


Codi 30
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça Si pot anar per can Farigola o can Voltà
Situació. Coordenades UTM.

X 405,172,00
Y 4,586,855,00 

Altitud

330m

Denominació moderna Can Rossell de la Muntanya
Denominacions antigues Lo Mas de la o sa Joncosa i després can Duran de la Muntanya.
Altres posseïdors Ginebreda (s. XV-XVI), Duran, de la Muntanya, (s. XVI-XVII). Venda als Rossell.
Posseïdor actual Lluís Rossell i Riera

ASPECTES HISTÒRICS

Els orígens del mas de la Joncosa potser la podem trobar ja a mitjan segle XII en una donació al Temple. En un doc. de l'any 1142 ens diu un lloc anomenat Junchosam; es referia en aquest lloc?.  En l'establiment que fa el senyor de Gelida l'any 1393 a Ramon Ginebreda del mas sa Joncosa. El 1448 trobem en la reunió del sindicat remença a Joan Ginebreda de la Joncosa, hereu de can Ginebreda. El 1513 capbreva el mas de la Joncosa Felip Ginebreda. A mitjan segle XVI trobem que el mas el posseïa Francesc Duran de la Muntanya, segurament procedent de can Duran del Puig. Ignorem el pas Ginebreda a Duran, potser per línia materna. Can Ginebreda en la primera meitat del segle XVI hi ha uns canvis d'ubicació segons es desprén de documentació més tardana en posseir les propietats dels Llunell, segurament on hi ha ara can Ginebreda o part de la propietat. El 1598 el mas de la Joncosa és de Felip Duran de la Muntanya, fill del Francesc, com també en la capbrevació de 1623. La filla d'En Felip, Elisabet Duran de la Muntanya i Julià-Ferrer, darrera pubilla que morí el 1670 i el seu germà, Pere Joan, havia mort sense descendència el 1642. L'Elisabet Duran el 16-12-1665 ven can Duran de la Muntanya, com hereva universal del seu pare, a Josep Rossell i Bosc, segons el document que es conserva a la parròquia de Corbera, man. 1658-1668, f. 90-102. Els Rossell procedien de can Rossell de la Llena i eren oriünds de Subirats. Francesc Rossell i Bosc (*Gelida 1619 - +Gelida 1683), rector de Gelida (1653-1683), fou el mossèn que millor redactà la documentació notarial i sacramental de Gelida que intervingué en la compra de can Duran de la Muntanya a favor del seu germà Josep, primer Rossell de la Muntanya. Els Rossell de Muntanya, ja ho hem dit suara, són els estirps de les diferents branques de Rossell que hi ha Gelida, com ara cal Maco, cal Perejoanet i cal Quico Fuster.  Batlles i alcaldes a Gelida: Josep Rossell de la Muntanya i Peixó (1741-1742, 1747-1748, 1759-1760, 1773-1774), Josep Rossell de la Muntanya i Amat (1801-1802), Josep Rossell i Llopard/Villar (1842, 1857-1858) que aquest no sabem si era de can Rossell (Llopard) o de cal Maco (Villar) per ara.


ARBRE DELS HEREUS

Guillem ça Ginebreda (doc. 1327)
Arnau ça Ginebreda (doc. 1367)

Els primers hereus són de can Ginebreda: 

RAMON GINEBREDA (doc. 1393 - 1431)
fill:
JOAN GINEBREDA (doc. 1431 - 1466)
fill:
PERE GINEBREDA (doc. 1497 - 1513)
fill:
FELIP GINEBREDA ( doc. 1513)

No sabem el pas Ginebreda a Duran.

Pere Duran del Puig = 2n Càndia. Potser aquesta Càndia era una Ginebreda.
fill:
I FRANCESC DURAN de la Muntanya (3r mat. CM, Martorell, 1573). Nat vers 1540.
fill:
II FELIP DURAN de la Muntanya i MIQUEL (T, Gelida 1625). 
filla:
III ELISABET DURAN de la Muntanya i JULIÀ-FERRER (*Gelida 1595 - +Gelida 1670). Casada amb un Ginebreda (=v1620) i amb En Montserrat Nurigat (=1639). Va tenir algun fill del primer matrimoni.

Compravenda 1665:

I JOSEP ROSSELL i BOSC ( = Gelida 1657). Era fill de Jeroni Rossell i Esteve i de Margarida Bosc i Miquel, pubilla de can Rossell de la Llena.
fill:
II JOSEP ROSSELL i PENYELLA ( = Gelida 1711). Un germà, Ramon, inicia la línia de cal Paco Maco de Gelida
fill:
III JOSEP ROSSELL i PEIXÓ (  = Gelida 1736)
fill:
IV JOSEP ROSSELL i AMAT ( = Gelida 1773) MARIA ALEGRE i LLOPARD, pubilla de can Perejoanet
fill:
V PERE ROSSELL i ALEGRE ( = Gelida 1808)
fill:
VI JOSEP ROSSELL i LLOPARD-MARTÍ (  = Gelida 1838). Un germà, Francesc, inicia les línies de cal Perejoanet i de cal Quico Fuster, tots de Gelida
fill:
VII PERE ROSSELL i RAVENTÓS  ( =  Gelida 1883)
fill:
VIII JOSEP ROSSELL i TORRENTS (* Gelida1884) Mor solter.
besnebot:
IX LLUÍS ROSSELL i RIERA
Casat, fills i néts.


NOTES 

Pedra datera, 1667, a la façana de casa: