Can Perejoanet

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Cartró ] Can Castany ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] [ Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ]


 

Fotografies: R. Rovira, 2006. La mateixa de l'any 1992  Vista general, 2006. Fotografia: Equip77, 1978.


Codi 26
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça Carretera de Gelida a Martorell, un trencall que hi ha sota la Fanga, restaurant i urbanització.
Situació. Coordenades UTM.

X 406,098,00
Y 4,588,961,00

Altitud

145m

Denominació moderna Can Perejoanet
Denominacions antigues Diminutiu de Pere Joan. Antigament eren tres masos aglevats: lo mas Palau, lo mas Cullera y lo mas Targuer. També lo mas Oller de la Riba.
Altres posseïdors -
Posseïdor actual Lluís Rossell i Riera

ASPECTES HISTÒRICS

Oller és un cognom que ja és present a Gelida a la segona meitat del segle XIII, Berenguer Oller (1264), però hi ha un doc. de l'any 1155 no gaire fiable en la transcripció: En les afrontacions d'un mas anomenat Moragrega se cita un alou de Pere Ramon de Gelida i Oller... ADB. carp. 3 A, perg. 81, fons de Sta. Anna. El 1303 trobem un Guillem Oller, el 1327 un Bernat Oller, un Guillem Oller, un Berenguer Oller i un Pere Oller i el 1346 un Bernat Oller. Trobem ja a finals del segle XIV els Oller de can Perejoanet, els de la Cauma (can Toni Oller), els St. Salvador són més tardans, a finals del s. XV, possiblement, i els de ca n'Oller de la Muntanya que és una línia que surt de can Perejoanet ja principi del XVII. És de creure que gairebé tots els Oller són d'un tronc comú però que no s'ha pogut certificar encara. L'any 1424 testa Bernat Oller, fill de Berenguer i de Gemona i que fa hereus als seus fills pel següent ordre Pere, Llorenç i Bartomeu, que amb tota seguretat serà el futur hereu. En el sindicat remença trobem a Bartomeu Oller de la Cullera, que era uns dels masos aglevats, com el mas Targuer que a l'any 1327 trobem un Guillem Targuer i al mas Palau que també al 1327 hi ha un Guerau dez Palau i que era el mes conegut als segles posteriors. Aquests tres masos aglevats, Palau, Cullera i Targuer, ja són presents el 1453 fins al XIX. Sobre el mas Palau vegeu can Pasqual i can Sàbat. Al segle XVII i principis del XVIII els Oller per diferenciar-se dels altres Oller es trobem que es diuen Peroller, contracció de Pere Oller. Al segle XVIII en haver-hi pubilla passa a Alegre, de Castellví de Rosanes, i anys més tard per una altra pubilla a dir-se Rossell amb la unió dels dos patrimonis, el de can Perejoanet i can Rossell de la Muntanya.  En un inventari de 1807: Tota aquella casa ab sos corrrals, baluarts, cellers y demés oficines en aquella unides. Distribució: En l'entrada de dita casa, en la cuina, en lo menjador petit, en lo celler gran, en lo celler petit, en lo menjador gran, en la sala, en lo quarto del davant, en lo quarto del mig, en lo quarto del detràs, al quarto de la botiga, en lo baluart, en lo corral, en lo galliner i en lo terrat... 
A l'AHPB, not. Jaume Messeguer, f. 76, l'any 1586, hi ha una venda d'una peça de terra on hi havia el molí fariner del mas Oller que l'hereu Oller ven als senyors de Gelida.  Hi ha tres masos que els hereus es deien Oller: Can Perejoanet, can Toni Oller , que a vegades trobem Oller de la Riba, i cal Bitxo, o sigui el mas Perelló.


ARBRE DELS HEREUS

I BERENGUER OLLER (Doc. 1424)
fill:
II BERNAT OLLER (T, 1424)
fill:
III BARTOMEU OLLER (*a1453 + a1500)
fill:
IV BARTOMEU OLLER (+ d 1513)
fill:
V PERE OLLER (+ d 1534)
fill:
VI PERE OLLER i CASTANY (  = CM, Terrassa, 1541). Un germà, Bartomeu, que casa amb Joana Domènec tenen un fill, Bartomeu, que serà el pubill de ca n'Oller de la Muntanya.
fill:
VII PERE OLLER i FONT ( = CM, Martorell, 1568)
fill:
VIII PERE PAU OLLER i PETIT del Coll ( = Rubí 1600)
fill:
IX BARTOMEU OLLER i BARCELÓ (  = Gelida 1629)
fill:
X BARTOMEU OLLER i LLOPARD del mas Osset ( = Gelida 1658)
fill:
XI PERE OLLER i SALA  ( = Gelida 1689)
filla:
XII FRANCISCA OLLER i MAS de la Calma  ( = Castellví de Rosanes?  1716)
fill:
XIII PERE JOAN ALEGRE i OLLER  ( = Castellbisbal 1740)
fill:
XIV FRANCISCO ALEGRE i LLOPARD  sine prole
germana:
XV MARIA ALEGRE i LLOPARD (  = Gelida 1773) JOSEP ROSSELL i AMAT, hereu de can Rossell de la Muntanya
fill:
XVI PERE ROSSELL i ALEGRE ( = Gelida 1808)
fill:
XVII JOSEP ROSSELL i LLOPARD-MARTÍ (  = Gelida 1838)
fill:
XVIII PERE ROSSELL i RAVENTÓS  ( =  Gelida 1883)
fill:
XIX JOSEP ROSSELL i TORRENTS (* Gelida 1884) Mor solter.
besnebot:
XX LLUÍS ROSSELL i RIERA
Casat, amb fills i néts.