Focs d'església

Principal ] Amunt ] Un mas Templer ] Aclariment sobre la Joncosa ] La Joncosa de Gelida ] La font de Cantillepa ] Sobre la baronia de Gelida ] Eleccions dels Jurats ] Sobre els batlles ] [ Focs d'església ] Toponímia de Gelida ] Colom i Gelida ] 1990 L’escut d'armes de la Casa del Senyor de Gelida ] 1992 Una aproximació històrica de l'evolució de Gelida ] 1993 Les arrels del Puig ] 1994  Els Alcaldes de Gelida ] Sobre els Bertran de Gelida. 1994 ] 1995 La casa del senyor ] 1996 Inventari de les masies ] 1997 Alguns avantpassats meus ] 1998 Can Guarro ] 1999 - Masies de St. Joan Samora ] 2000 - Masies de St. Llorenç d'Hortons ] 2001 - Can Valls i els Tinquet ] 2002 - Masies de Corbera i St. Ponç ] 2003 - Àngela Despalau, senyora de Gelida ] 2004 -  Els llibres de Matrícula de Gelida, 1846-1878 ] 2005 - Els propietaris de la fàbrica de paper "La Gelidense" ] 2006 Sobre els remences a la baronia de Gelida ] 2007 La vida rural i les masies de Gelida ] Els Lloselles i la seva vinculació amb Gelida ] De la comarca i de fora la comarca. Nobiliària. ] Algunes famílies del nucli de Gelida, s. XVIII. ] Heràldica gelidenca, 2011 ] Una mort violenta i família. 2012 ] Cal Marí de Gelida ] D'Occitània a Gelida, segles XVI i XVII ]


CANTILLEPA 5


UNS FOCS D'ESGLÉSIA A LA BARONIA DE GELIDA AL SEGLE XIVè.

Fa uns quants anys l'amic Domènec féu un treball demogràfic, avui encara inèdit, on exposava l'evolució demogràfica de Gelida en èpoques medievals. Es demanava, més d'una vegada; fins i tot m'ho comentava, després de sopar i tot fent-la petar, com de costum parlant de Gelida: Tu, Ramon, guaita que diu aquí: focs d'església a Gelida. Coi! Quines propietats tenia l'església? etc. etc...

Un treball fet per JM. Pons i Guri "Un fogatjament desconegut de l'any 1358"publicat al Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. XXX, any 1963-64, pàg. 453 ens transcriu:

"Nobilis Iudex Arboree pro LXVIII focis quos habet in termino castri de Gilida. Assecuravit pro eo Raimundus den Tous baiulus et locumtenens procuratoris dicti castri de Gilida: XXXIIII libr.

Item pro XXVIII focis ecclesie qui sunt in termino dicti castri: XXVIII libr."

Una primera anàlisi on ens diu que el Sr. de Gelida, Marià, jutge d'Arborea, posseeix al terme del castell de Gelida 68 focs segons assegura el seu procurador, lloctinent i batlle de Gelida, Ramon Tous i que paga 34 lliures i que igualment té 28 focs d'església i que paga 28 lliures. És bastant clar que els focs d'església els té ell i no l'església: Si fossin de l'església ens diria de quin tipus de jurisdicció eclesiàstica són, però no ens ho diu.

Una segona anàlisi, més acurada, ens ha tret de dubtes. Efectivament l'església havia tingut propietats al terme de Gelida: Els Templers. En altres articles Ramon Rovira i Tobella. Programa de la Festa Major de Gelida del 1993 meus publicats ja vam parlar dels Templers a Gelida. No ho repetirem aquí. Caldrà consultar aquests articles per tenir més informació. Fóra molt llarg de fer-ho aquí.

Tot i que hem dit que no ens repetiríem, tanmateix, però, hem de dir el perquè hem arribat a aquesta conclusió.

Quan la comtessa de Pallars va fer unes permutes amb el rei l'any 1309 el rei li traspassà el castell de Gelida junt amb la quadra de la Joncosa o de la Masó que estava dins el terme de Gelida. El rei poc temps abans havia alienat la comanda de la Joncosa als Templers i per això, segurament, en féu una ràpida permuta amb la comtessa de Pallars abans que gran part dels béns dels templers passessin a mans dels hospitalers. Els comtes de Pallars anys més tard van vendre la baronia de Gelida junt amb la quadra de la Joncosa als Arborea. Al llarg de totes les vendes consta sempre com la comanda de la Joncosa adjunta i dintre del terme del castell de Gelida.

Una de les peces clau d'aquestes possessions que havien estat de l'església és que la compra que va fer en Berenguer Bertran l'any 1364 trobem inclosos tota una sèrie de documentació sobre l'esmentada, ara quadra, abans comanda de la Joncosa o de la Masó; entre les quals destaca el resum d'un capbreu fet l'any 1346 ordenat pel senyor de Gelida, jutge d'Arborea. Aquest capbreu diu que la quadra de la Masó o de la Joncosa té 27 masers i tota una sèrie de masovers. Adonem-nos que són 27 masers i pocs anys més tard ens diu que són 28 focs d'església. Segurament, sense cap dubte, són aquests focs. Adonem-nos que, també, la quadra de la Joncosa sempre ve com una propietat adquirida conjuntament.

Hem transcrit aquests masers que molts eren del Puig (en el programa de la Festa Major -1993- vam incloure un mapa aproximatiu del domini d'aquesta comanda):

"En nom de Déu dimecres que era disset del mes d.octubre de l.any de Nostre Senyor MCCCXLVI en Pere Torrevella tinent com a comptador de la Casa de la Masó per lo molt alt senyor micer Mariano de Arborea e per la gràcia de Déu comte de Gociano (Goceà) e senyor del castell de Gilida ordena de manament del dit senyor capbreu dels censals aquells e altres drets que lo senyor ha e deu haver per la Casa de la Masó en los hòmens e masers e terres tinents per aquella dita casa dins lo terme del castell de Gilida. E reebut primerament sagrament dels dits hòmens tinents fochs per lo dit senyor e troba star en veritat segons los següents per capítols així com deus trobarets scrit.

E primerament quals són los masers propris e afogats del senyor:
Primo. l.alberch d.en Portell és soliu propri e afogats del senyor per de la dita casa
item. lo mas de la Torravella és soliu propri e afogats del senyor per la dita casa
item. lo mas d.en Baulomar (igual fórmula en tots els altres)
item. lo mas d.en Pere Torravella
item. lo mas d.en Bernat dez Terme
item. l.albrech d.en Llobet
item. l.alberch d.en Sàbat
item. l.alberch d.en Pere Miquel
item. l.alberch d.en Guillem dez Puig
item. l.alberch d.en Pere Anglès
item. l.alberch d.en Bernat Ossó dez Casanova
item. l.alberch d.en Bernat Oller
item. l.alberch d.en Pere Jordà de la Serra
item. l.alberch d.en Guillem Urgell
item. l.alberch d.en Guillem Ferriol
item. l.alberch d.en Berenguer Urgell dels Bonets
item. l.alberch d.en Guillem de Santa Creu
item. l.alberch d.en Jofre qui era d.en Batlle
item. l.alberch d.en Pere Venrell
item. l.alberch d.en Corts
item. l.alberch d.en Pere Mulner
item. l.alberch de na Gemona
item. l.alberch d.en Bernat Jonquesa
item. l.alberch d.en Gascó
item. l.alberch d.en Pere ces Corts
item. l.alberch d.en Bartomeu Llobet
item. l.alberch d.en Pere Martí qui fo

Aquests damunts dits alberchs els hòmens qui aquí són tenguts de fer totes coses al senyor de la casa de la Mason qui com trobarets al començament del llibre a III cartes".

Creiem haver resolt la qüestió que ens demanàvem l'amic Josep Domènec i jo.

Pel núm. vinent caldrà, potser, parlar dels diversos molins paperers que hi havia a Gelida a la primera meitat del segle passat que aportaran unes novetats interessants.

Ramon Rovira i Tobella