Eleccions dels Jurats

Principal ] Amunt ] Un mas Templer ] Aclariment sobre la Joncosa ] La Joncosa de Gelida ] La font de Cantillepa ] Sobre la baronia de Gelida ] [ Eleccions dels Jurats ] Sobre els batlles ] Focs d'església ] Toponímia de Gelida ] Colom i Gelida ] 1990 L’escut d'armes de la Casa del Senyor de Gelida ] 1992 Una aproximació històrica de l'evolució de Gelida ] 1993 Les arrels del Puig ] 1994  Els Alcaldes de Gelida ] Sobre els Bertran de Gelida. 1994 ] 1995 La casa del senyor ] 1996 Inventari de les masies ] 1997 Alguns avantpassats meus ] 1998 Can Guarro ] 1999 - Masies de St. Joan Samora ] 2000 - Masies de St. Llorenç d'Hortons ] 2001 - Can Valls i els Tinquet ] 2002 - Masies de Corbera i St. Ponç ] 2003 - Àngela Despalau, senyora de Gelida ] 2004 -  Els llibres de Matrícula de Gelida, 1846-1878 ] 2005 - Els propietaris de la fàbrica de paper "La Gelidense" ] 2006 Sobre els remences a la baronia de Gelida ] 2007 La vida rural i les masies de Gelida ] Els Lloselles i la seva vinculació amb Gelida ] De la comarca i de fora la comarca. Nobiliària. ] Algunes famílies del nucli de Gelida, s. XVIII. ] Heràldica gelidenca, 2011 ] Una mort violenta i família. 2012 ] Cal Marí de Gelida ] D'Occitània a Gelida, segles XVI i XVII ]


CANTILLEPA 3


NOTES SOBRE LES ELECCIONS DELS JURATS DE LA BARONIA DE GELIDA

L'arxiu parroquial i l'arxiu municipal serven una documentació sobre l'administració municipal a través dels llibres de memorials, de comptes i d'algun plec de la Cort del Batlle ens ofereixen unes visions del funcionament administratiu i judicial de la baronia de Gelida des dels segles medievals fins ben entrat el segle XIXè. La informació que tenim sobre les eleccions dels jurats de Gelida tenim un període que va des de l'any 1644 fins el 1716 .

El Consell General abans del Decret de Nova Planta (1716) era la institució reguladora, tal com veurem més avall, per a elegir els jurats anuals (també per altres afers) de la baronia. Els jurats després de l'esmentat Decret i amb les posteriors regulacions de la Real Audiencia de Cataluña els jurats, a partir d'aleshores dits regidores, eren elegits per o amb el vist i plau de la dita R. A. de C.

El rector, actuant d'escrivà del batlle, era qui sempre redactava les actes i anotava els assentaments en els lllibres. Els rectors de Gelida han fet de notaris des d'èpoques medievals fins a l'actualitat. El fons notarial de l'arxiu parroquial de Gelida és molt important documentalment. En aquest cas el rector de Gelida Francesc Rossell, fill de can Rossell de la Llena i germà de Josep Rossell, comprador de can Rossell de la Muntanya i fundador del llinatge dels Rossells actuals de Gelida era qui redactà l'acta.

Els senyors de Gelida nomenaven el batlle i sotsbatlle de la baronia de Gelida cada tres anys durant els segles XV? al XVIII. Els batlles i sotsbatlles continuen nomenant-los els senyors de Gelida després del decret de Nova Planta (1716), però per anys naturals i cada dos anys fins ben entrat el segle XIX segons es determina amb el Decret de Nova Planta i les posteriors regulacions. En un proper escrit parlarem de les eleccions dels batlles.

Hem decidit de trancriure quasi per complet una acta de les eleccions dels jurats perquè és molt explicativa sobre la fórmula, els deures, les condicions... de les persones envers al seu poble.

TRANSCRIPCIÓ:

NOMINACIÓ DE JURATS DEL ANY 1681

Die XVII january anno MDCLXXXI

Congregat y ajuntat tot lo concell general de tot lo terma de Sanct Pera del castell de Gelida, bisbat de Barcelona, y parròquias de aquell, que són la de Sanct Pera de Gelida, la de Sanct Llorens de Hortons y la de Sanct Juan Çamora dins la yglésia del Archangel Sanct Miquel de dita parròquia de Sanct Pera de Gelida, hahont és acostumat tenir concell. Per manament del honorable Juan Pasqual, pagès, de dita parròquia de Gelida, y lo trieni corrent que va comensar acórrer als dos del mes de juny del any 1679, batlle de dit castell y terma e Baronia de Gelida, elet y creat per lo ylustre y egregi y noble senyor Don Francisco de Bournonville y de Perapertussa, marquès de Rupit, vescompte de Joch, senyor per indivís ab lo noble senyor Don Fèlix de Marymon (futur primer marquès de Cerdanyola) del concell de sa magestat y son tresorer en lo de Cathalunya, de dit castell, terma y Baronia de Gelida, y lo dit trieni corrent tota la jurisdicció exercint, lo qual concell congregat a instància dels honorables jurats de dit terma de Gelida del any passat que acaban son any y lo dia present, al qual concell han assistit y són estats presents tots o la major part dels caps de casa y particulars de dit terma de Gelida axí propietaris com estadants y a la rahó dels llegitamament impedits com són malalts, viudas, pobills de menor edat y en [ ? ] edat constituïts com cada any lo present dia del gloriós Sanct Antoni Abat és acostumat congregarse dit concell general per nova nominació y elecció de jurats per lo any següent per lo dit terma de Gelida y parròquias de aquell que com aya a discórrer lo dia present. La qual nominació y elecció de jurats serà fet ab la forma acostumada, anomenat cada jurat del any passat las personas que poden concórrer y són aptes per dit càrrech y offici de jurats y per lo bon govern de dit terma de Gelida per lo temps y espay de un any, ço és lo honorable jurat de la parròquia de Gelida qui és Joan Alegra, tres de sa parròquia, lo honorable jurat de la parròquia de Sanct Llorens de Hortons qui és Miquel Simon, dos de sa parròquia y lo honorable jurat de la parròquia de Sanct Juan Çamora qui és Juan Carafí, dos de la seva parròquia, los quals estan continguts en la fulla y pàgina següent juntament ab tost los vots dels que han votat del modo següent:

Ço és primerament lo honorable jurat de la parròquia de Gelida fa la terna, anomenant tres personas de sa parròquia que sian caps de casa, hòmens propris que fassan continua habitació y tingan casa y heretat pròpria en dita parròquia de Gelida, és a saber aquellas personas que segons son bon judici, bona direcció y sa bona justa y tota consciència hy aparaxaran y que són més aptes y de consciència fer lo bé comú, utilitat del poble y per lo dit càrrech de jurat poden concórrer...

Resum de les votacions:

P. de Gelida: Vicenç Llopart de Baix, 18 vots, Jaume Penyella, 3 vots i Josep Valls, 7 vots. És nomenat jurat Vicenç Llopart.

P. de St. Llorenç: Miquel Serra, 10 vots i Isidre Pujades, 0 vots. És nomenat Miquel Serra.

P. de St. Joan Samora: Joan Ordines, 3 vots i Jeroni Bros, 2 vots. És nomenat Joan Ordines.

Ramon Rovira i Tobella, des. 1993