Sobre els batlles

Principal ] Amunt ] Un mas Templer ] Aclariment sobre la Joncosa ] La Joncosa de Gelida ] La font de Cantillepa ] Sobre la baronia de Gelida ] Eleccions dels Jurats ] [ Sobre els batlles ] Focs d'església ] Toponímia de Gelida ] Colom i Gelida ] 1990 L’escut d'armes de la Casa del Senyor de Gelida ] 1992 Una aproximació històrica de l'evolució de Gelida ] 1993 Les arrels del Puig ] 1994  Els Alcaldes de Gelida ] Sobre els Bertran de Gelida. 1994 ] 1995 La casa del senyor ] 1996 Inventari de les masies ] 1997 Alguns avantpassats meus ] 1998 Can Guarro ] 1999 - Masies de St. Joan Samora ] 2000 - Masies de St. Llorenç d'Hortons ] 2001 - Can Valls i els Tinquet ] 2002 - Masies de Corbera i St. Ponç ] 2003 - Àngela Despalau, senyora de Gelida ] 2004 -  Els llibres de Matrícula de Gelida, 1846-1878 ] 2005 - Els propietaris de la fàbrica de paper "La Gelidense" ] 2006 Sobre els remences a la baronia de Gelida ] 2007 La vida rural i les masies de Gelida ] Els Lloselles i la seva vinculació amb Gelida ] De la comarca i de fora la comarca. Nobiliària. ] Algunes famílies del nucli de Gelida, s. XVIII. ] Heràldica gelidenca, 2011 ] Una mort violenta i família. 2012 ] Cal Marí de Gelida ] D'Occitània a Gelida, segles XVI i XVII ]


CANTILLEPA 4


ELS BATLLES DE LA BARONIA DEL CASTELL DE GELIDA

UNA BREU VISIÓ HISTÒRICA GENERAL

Des del segle Xè. ja tenim alguna informació sobre l'administració municipal de Gelida. Guillem II de Cervelló dóna als gelidencs l'any 1267 els primers privilegis que ja senterien algunes de les bases per a l'administració local, però encara al llarg del segle següent es poden detectar que qui aglutinava el poder local eren persones bastant vinculades als Senyors de Gelida. Al segle següent ja observem que els batlles eren i havien de tenir propietats i residir al terme, fet que ja ens indica prou clarament llur condició social; només però en determinades èpoques, i en el segle passat i en el present, el poder local passà a persones d'altres condicions socials.

LA NOMINACIÓ: SEGLES XVI - XIX

Algun dels aspectes ja va ésser comentat, en part, en l'article anterior i que caldria consultar per no repetir algunes explicacions.

El primer nomenament de batlle (i sotsbatlle) que hem localitzat és de l'any 1538 on la Sra. de Gelida Marquesa Estaper, vda. de Francesc Bertran, nomena batlle a un Bartomeu Mas (de can Santfí).

On comencem a tenir més informació sobre qui eren els batlles amb certa continuïtat és a partir dels anys de la Guerra dels Segadors. Els batlles i els sotsbatlles eren nomenats pels Srs. de Gelida per triennis fins al Decret de la Nova Planta; i que a partir de llavors eren nomenats cada dos anys amb el vist-i-plau de la Reial Audiència. Aquests nomenaments duren fins l'abolició definitiva de les baronies jurisdiccionals. Cal advertir que durant les èpoques liberals, les supressions temporals de les senyories jurisdiccionals, o les carlinades les coses canviaven.

Un dels fets és que durant la guerra de Successió i pel fet que els Srs. de Gelida eren filipistes (el marquès de Cerdanyola i el marquès de Rupit, Srs. per indivís de la baronia de Gelida) no trobem ruptures significatives sinó que es manté una continuïtat.

ALGUNS DELS BATLLES DE LA BARONIA DE GELIDA DELS SEGLES XV - XVIII

Al segle XV trobem els batlles : Un Jaume Miquel (1424), un Pere Duran del Puig (1446), un Guillem Oller (1494), un Felip Castany (1498)...

Al segle XVI: Un Bartomeu Voltà, de can Voltà (1548-49), Pere Oller (1573) Felip Castany (1585)...

Des d'abans del 1644 fins el 1658 un Jaume Miquel "dit lo batlle vell" : Vivia a la casa de Llorenç Font que després s'anomenà can Batllevell

Miquel Santjust, de St. Llorenç: 1658-64

Pere Sàbat de la Pujada: 1664-67

Joan Pasqual, de can Pasqual: 1667-92

Francesc Santfí i Rossell, de can Santfí, abans mas Descoll, natural de St. Boi; la seva mare era de can Rossell de la Llena: 1692-1724

Pau Santfí i Mas, fill de l'anterior i casat amb Maria Anna de Lloselles: 1725-26

Francesc Fontanals i Miquel, de can Miquel de les Planes: 1727-30 i 1733-36

Francesc Serra, de can Serra de St. Llorenç d'Hortons: 1731-1732 i 1737-38

Francesc Llopart: 1739-1740

Josep Rossell de la Muntanya: 1741-42

Salvador Torrents de les Oliveres: 1743-44

Francesc Fontanals: 1745-46

Josep Rossell: 1747-48

Pere Civil de la Ferreria: 1751-52 i 1757-58

Antoni Oller de la Muntanya: 1753-54

Joan Llopart: 1755-56

Josep Rossell: 1759-60

Josep Simon, de St. Llorenç: 1761-62 i 1765-66

Miquel Raventós, de St. Llorenç: 1763-64

Joan Llopart de Dalt (el Puig): 1783-84

Joan Llopart-Martí, de la Torrevella: 1791-92

Climent Guitart, oriünd de Cervelló, de can Mata: 1793-94

Francesc Bargalló, del Racó: 1797-98

etc. etc.

Ramon Rovira i Tobella, març de 1994