2004 - Els llibres de Matrícula de Gelida, 1846-1878

Principal ] Amunt ] Un mas Templer ] Aclariment sobre la Joncosa ] La Joncosa de Gelida ] La font de Cantillepa ] Sobre la baronia de Gelida ] Eleccions dels Jurats ] Sobre els batlles ] Focs d'església ] Toponímia de Gelida ] Colom i Gelida ] 1990 L’escut d'armes de la Casa del Senyor de Gelida ] 1992 Una aproximació històrica de l'evolució de Gelida ] 1993 Les arrels del Puig ] 1994  Els Alcaldes de Gelida ] Sobre els Bertran de Gelida. 1994 ] 1995 La casa del senyor ] 1996 Inventari de les masies ] 1997 Alguns avantpassats meus ] 1998 Can Guarro ] 1998 Història d'alguns cognoms de Gelida ] 1999 - Masies de St. Joan Samora ] 2000 - Masies de St. Llorenç d'Hortons ] 2001 - Can Valls i els Tinquet ] 2002 - Masies de Corbera i St. Ponç ] 2003 - Àngela Despalau, senyora de Gelida ] [ 2004 -  Els llibres de Matrícula de Gelida, 1846-1878 ] 2005 - Els propietaris de la fàbrica de paper "La Gelidense" ] 2006 Sobre els remences a la baronia de Gelida ] 2007 La vida rural i les masies de Gelida ] Els Lloselles i la seva vinculació amb Gelida ] De la comarca i de fora la comarca. Nobiliària. ] Algunes famílies del nucli de Gelida, s. XVIII. ] Heràldica gelidenca, 2011 ] Una mort violenta i família. 2012 ] Cal Marí de Gelida ] D'Occitània a Gelida, segles XVI i XVII ] Patrimoni de qui? 2014 ] Uns Tobella de Gelida. Cal Boter, 2015 ] Primera pedra de la nova església de St. Pere de Gelida, 2016 ] Comanda templera de la Joncosa. Gelida ] Pregó de la Festa Major de Gelida, 2017 ]


ELS LLIBRES DE MATRÍCULA DE GELIDA, 1846-1878

La "reforma de Mon" (Alejandro Mon, ministre de finances) aplicada a partir de l’any 1845 sobre els impostos directes reflectida en els llibres o fulls de Matrícula de la "Contribución Industrial y de Comercio" constitueixen una font per seguir alguns industrials o comerços de Gelida a partir de la segona meitat del segle XIX. Des de, però, el segle XVI ja tenim coneixement d’algunes activitats industrials a Gelida, com ara, fusters, sabaters, teixidors de lli, mestres de cases, sastres, etc. A finals del segle XVIII amb l’activitat de molins paperers, que, en part, continua fins a avui dia (can Guarro), i no oblidem de l’existència dels molins fariners, un ja citat al segle X i d’altres molins fariners que encara es conserven les restes prop de cal Banyes, de can Perejoanet i el de cal Piula que va funcionar fins al segle XX. Una altra activitat industrial que convé recordar són els pous de glaç que existien a Gelida, tres com a mínim, com ara el de can Pasqual i els que hi havia prop del riu Anoia, al lloc conegut com els Pous que subministraven glaç a la ciutat de Barcelona documentada al segle XVIII: Una altra activitat per seguir-ne l’estudi.

No és gaire la informació que ens aporten els llibres de Matrícula en qüestió de detalls, així, i només, a tall d’exemple, i que pot variar amb les modificacions posteriors dels esmentats fulls, trobem el nom i cognom (o cognoms, i, a vegades, amb el sobrenom), el carrer, no sempre especificat, l’activitat industrial o comercial, i les quotes desglossades o fraccionades corresponents amb el total general. Junt amb les Matrícules es conserven alguns fulls d’altes i baixes de les activitats industrials o comercials sense gaires més detalls. Aquesta documentació es conserva a l’Arxiu Municipal de Gelida.

Amb l’ajuda genealògica que ens ofereix l’arxiu de la parròquia de Sant Pere de Gelida hem pogut completar la procedència gelidenca o forana d’alguns industrials (comerciants, artesans, professions...) amb aquesta petita mostra que relacionem.

Ca l’Adroguer Vell, ara La Confiança. Són procedents de can Pasqual de Gelida i que encara continuen amb l’activitat. Primerament s’instal·laren al carrer de la Concepció, 28, ara carrer d’Anselm Clavé o carrer del Sol. L’any 1856 consta que Pere Pascual i Batlle exercia de "Mercader de drogueria" i en els anys següents de "Confitero", (1857, 1861, 1863-1870) i, encara més endavant "Aceite" (1875) "Tienda de Confiteria" (1877). L’any 1871 trobem el Pere instal·lat al carrer Major (no consta el número). En els anys del carrer de la Concepció compartien el mateix edifici amb el manyà Josep Borrell i Serra, àlies Pepus (cal Pepus), que estava casat Maria Anna Pasqual i Batlle, i per tant, cunyat del Pere Pasqual i Batlle.

Cal Ramonet. Eren oriünds de can Martí de Dalt de Gelida. Avui dia ja no existeix aquesta botiga ni la taverna. Molts gelidencs recordem que a cal Ramonet torbàvem de tot i fins tot productes farmacèutics. El sobrenom de Ramonet els ve donat pel fundador Joan Llopart i Romegosa que alguns dels seus avis portaven el nom de pila Ramon i Ramona, i amb el seu fill com a comerciant, Joan Llopart i Gibert, àlies Ramonet, que era el besavi de Ramon Llopart i Comajuncosas, darrer hereu de la nissaga Ramonet. Són diverses les activitats que trobem d’aquesta família que des del carrer Major, on ara hi ha en una banda la farmàcia i a l’altra la llibreria 7. L’any 1846 al 1860, Joan Llopart i Gibert pagava per tenir "tienda de licores" A més l’any 1860 consta com a "especulador de granos". L’any 1877-78 "Tienda de comestibles" regentada per Antoni Llopart i Pascual, fill del Joan.

Els Galès, de botiguers a metges. Rafel Galès i Ros, paperer d’Esparreguera, obre al carrer Major 43 una botiga de "Cacharreria" - Plats i olles, de terrisses...- l’any 1857 i així la trobem els anys: 1857 al 1873 (sembla que aquest any la va donar de baixa), i va donar d’alta, potser l’any 1874 una botiga de comestibles fins al 1881, que donà de baixa, i seguidament donar d’alta 1881 un altre cop la de "Cacharreria". No sabem si sempre era al mateix lloc, suposem que sí, perquè trobem que el negoci amb les següents numeracions, Major 43 (1862), Major 27 o 29 (1881). També el trobem com a barber de l’any 1862 al 1875. L’any 1855 es casà amb Magdalena Ràfols i Almuní, de Gelida, i un dels seus fills i un nét foren metges de Gelida.

Cal Jan. Són oriünds de ca n’Oller de la Muntanya. El Josep Oller i Raventós té com a sobrenom Jan de Déu (1856). Sempre els trobem relacionats amb el tractat de ramaderia. "Abastecedor de carnes" "Trantante de ganado lanar" (1846-1870), "Cortante" -carnisser- (1856-1860), a vegades apareixen familiars amb les mateixes activitats. El darrer Ollé, conegut pel Jan havia tingut vaques al carrer del Sol i lleteria.

Cal Teixidor. Són oriünds de Sarral (Tarragona). Encara avui dia hi ha cal Teixidor i que en són descendents. Rafel Masagué i Grau, i el seu fill Francisco Masagué i Arnan, també, el trobem sempre relacionat com a teixidor: "Tejedor de dos telares" (1846), "2 Telares de lienzo común" (1857-1870).

Fàbrica d’aiguardent a can Martí de Baix. Any 1846, Antoni Llopart i Margarit. "Fabrica de aiguardent". Paga al semestre 66,24 rals de billó. Any 1847 i paga anualment 133,14 rals de billó. Any 1860, Antoni Llopart i Batlle, (1823-1899) en desdoblada, Fabrica de Aiguardente, paga 370,87 rals anuals Any 1861. Antoni Llopart i Batlle, fill de l’anterior, ídem. paga 318,50 rals. Any 1861, baixa de la fàbrica d’aiguardent.

ELS QUADRES

Hem cregut interessant publicar dos quadres on surten tots els matriculats amb l’activitat i localització, a vegades incorrecte, o per exemple que el quadre segon no apareixen els mestres d’obres o paletes.

1.- Primer llibre de la Contribució Industrial i de Comerç de l’any 1846 de Gelida. S’ha conservat l’ortografia i les denominacions en castellà i no posem les classes de tarifa ni les quotes de pagaments.

NOMBRES de los

CONTRIBUYENTES

CLASE DE INDÚSTRIA, ARTE,

PROFESIÓN O COMERCIO

José Ollé

Abastecedor de carnes

Rafel Riba

Tiene una mesa de billar

Juan Llopart

Tienda de licores

José Borrell

Una mesa de billar, herrero y tienda de aiguardent al por menor

Catarina Llopis

Una mesa de billar y sastre

Francisco Roca

Cirujano

Nemecio Torres

Tienda de ropas de algodón

José Barceló

Tienda de arroz, fideos y jabón

Jayme Durán

Sastre

José Durán

Sastre

José Olivella

Carpintero

José Sibil

Carpintero

Juan Almirall

Carpintero

Luís Valls

Carpintero

Francisco Roig

Carpintero

Pedro Guixá

Carpintero

Juan Oller

Carpintero

Ramon Tristany

Barbero

José Notó

Tienda de pan

Antonio Serra

Albañil

Jayme Pujol

Albañil

Jayme Barceló

Albañil

Pedro Boatell

Albañil

Mariano Mas

Albañil

José Puig

Albañil

José Font

Albañil

Salvador Parés

Tratante de pañuelos

José Font y Llopart

Tratante en ganado cabrio

Félix Sábat

Arriero con una caballeria

Fracisco Poll

Molino harina, represa

José Guarro

Molino de papel 4 tinas

Joaquin Serra

Molino de papel 4 tinas

Antonio Llopart

Fabrica de aiguardent

Francisco Gual

Fabrica de aiguardent

Rafael Masaguer

Tejedor con dos telares

Antonio Capdevila

Tejedor con dos telares

2.- Quadre del darrer llibre del segle XIX de la Matrícula 1877-1878 de la Contribució Industrial i de Comerç de Gelida,. S’ha conservat l’ortografia i les denominacions en castellà i no posem les classes de tarifa ni les quotes de pagaments.

APELLIDO Y NOMBRE de los contribuyentes

PROFESION, INDUSTRIA,

ARTE Ú OFICIO

CALLE Y NUMERO

de su casa o habitacion

Antonio Romeu Cardús

Café en el cual no se sirven comidas

Mayor

Celestino Xancó Gibert

Café en el cual no se sirven comidas

Mayor

Juan Ollé Grau

Abastecedor de carnes

Mayor

Antonio Llopart Pascual

Tienda de comestibles

Mayor

Rafael Galés Ros

Tienda de comestibles

Mayor

Miguel Pujol Sábat

Tienda de comestibles

Mayor

José Barceló Civil

Tienda de comestibles

Mayor

Esteban Guitart y Rius

Tienda de aceite

Pino

Teresa Voltá de Gibert

Tienda de aceite

Pino

José Solá Gana

Tienda de gorras, cuellos, tejidos

Pino

José Barceló Civil

Tienda de gorras, cuellos, tejidos

Mayor

Salvador Ollé Graupera

Tienda de gorras, cuellos, tejidos

Mayor

Juan Torras Pascual

Tienda de gorras, cuellos, tejidos

Mayor

Baudilio Alegre Pascual

Tienda de gorras, cuellos, tejidos

Pino

Jaime Figueras Torrens

Tienda de gorras, cuellos, tejidos

Barceloneta

Tomás Deulofeu Lloberas

Horno de cocer pan con tienda

Mayor

Pedro Friguls Morgades

Cacharreria tienda vasijas

Pino

Antonio Llopart Pascual

Tienda Bodegon

Mayor

Magdalena Ollé

Cortante

Mayor

Juan Ollé Grau

Cortante

Mayor

Jaime Ollé Grau

Cortante

Mayor

Francisco Solá Gana

Tienda de verduras

Mayor

José Romeu Cardús

Una mesa de billar

Mayor

Celestino Xancó Gibert

Una mesa de billar

Mayor

Rafael Masaguer Grau

2 telares a mano comunes

Pino

Antonio Capdevila Miralles

2 telares a mano comunes

Pino

Carlos Capdevila Miralles

2 telares a mano comunes

Pino

Ramon Dagá Albanell

Horno de ladrillos

Mayor

Jaime Canals Valls

Fabrica de yeso

Torre

Antonio Llopart Pascual

Fabrica de aguaardiente

Mayor

Alberto Roca

Molino con dos piedras por represa moliendo menos de 3 meses

Mayor

Juan Jover Serra

6 tinas de papel para escribir

Mayor?

Wenceslao Guarro

7 tinas de papel para escribir

Mayor?

Pedro Munné Valls

farmaceutico

Mayor

Pablo Roca Canals

medico cirujano

Mayor

Pedro Pascual Batlle

Tienda de confitero

Mayor

Pablo Estruch Rosell

Tienda de confitero

Mayor

Felix Carreras Balagué

Alpargatero

Concepcion

Salvador Parés Baqués

Alpargatero

Pino

Luís Civil Vendrell

Carpintero

Mayor

Jaime Valls Flaviá

Carpintero

Mayor

Francisco Roig Muray

Carpintero

Barceloneta

Angel Capdevila Gual

Carpintero

Pino

Juan Comajuncosas Romagosa

Cubero

Pino

Miguel Rius Gibert

Herrero

Pino

Mariano Ferreras Romagosa

Herrero

Pino

Feliu Pubill Soligué

Herrero

Concepcion

José Borrell Serra

Herrero

Mayor

José Tetas Lleó

Tienda de barbero

Mayor

Rafael Galés Ros

Tienda de barbero

Mayor

Pablo Olivella Llopart

Tienda de barbero

Mayor

Jaime Figueras Miquel

Tienda de barbero

Mayor

José Duran Esplugas

Sastre que solo confecciona

Mayor

Isidro Casanovas Romagosa

Sastre que solo confecciona

Mayor

Jaime Riva Almuní

Tienda de zapatero

Mayor

Sebastian Preseguer Ollich

Tienda de zapatero

Mayor

José Sabat Boguñá

Horno de ladrillos

Pino

Casilda Rosell Rius

Horno de cocer pan con venta

Mayor

3.- Quadre sanitari de Gelida segons les matrícules 1856-1878. Hem conservat la denominació castellana de les professions o oficis.

Nom i cognoms

Professió

Anys

Francisco Roca, natural de Guimerà

cirujano romancista

1857-1858

Joan Milà

médico cirujano

1860-1861

Madrona Miquel

comadrona

1861-1875

Cosme Raguer

boticario

1862-1868

Constantino Martinez

médico cirujano

1862-1863

Pedro Munné i Valls

farmacéutico

1877-1878

Pablo Roca i Canals, natural de Gelida, fill de Francisco Roca, que es va casar amb Antònia Rossell, de can Rossell de la Muntanya.

médico cirujano

1877-1878