Can Torrents de les Oliveres

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Cartró ] Can Castany ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] [ Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ]


 

Fotografia: R. Rovira, 2006
Una altra vista, 2006


Codi 36
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça Carretera de Gelida a St. Sadurní d'Anoia, passat la font de Cantillepa el següent trencall a l'esquerra, agafant el camí de la font Freda i can Voltà, can Farigola i can Rossell de la Muntanya.
Situació. Coordenades UTM.

X 405,389,00
Y 4,587,800,00

Altitud

250m

Denominació moderna Can Torrents de les Oliveres
Denominacions antigues Lo mas Pere Llobet ses Oliveres i dos masos més aglevats: lo mas Colell y lo mas de les Mates.
Altres posseïdors -
Posseïdor actual Germans Torrents (administrador: Pere Martorell i Torrents)

ASPECTES HISTÒRICS

El llinatge de can Torrents de les Oliveres s’inicià amb el cognom Llobet que després esdevingué Torrents per unió matrimonial. Aquest darrer cognom ens ha arribat fins els nostres dies. El cognom de Llobet ja el trobem documentat en la visita pastoral que féu el bisbe de Barcelona a Gelida l'any 1303 on trobem un Berenguer Llobet, pagès. Un altre Llobet el trobem en un doc. amb data 6-11-1315 que diu: Guillem Arbert i Bartomeu Llobet, síndics de la Universitat de Gelida fan donació del mas anomenat Gilabertona per al remei de tots els fidels difunts. (APG, perg. núm. 42). No sabem si poden tenir cap relació amb el nostre primer estirp conegut: Pere Llobet de ces Oliveres. Aquest Pere el trobem que fa uns censos als senyors de Gelida l'any 1327: Pere Llobet de ces Oliveres 16 quartans de cereals, cinc sous...
L'any 1367 un altre document ens diu que: Raimon Martorell, Arnau sa Ginebreda, Pere Llobet de ses Oliveres, Bernat Terme, Pere Bosc, Esbert Boter, un Guillem i Bernat des Colell són homes d'En Pere de Tallada que havia estat batlle de Gelida i subfeudatari dels senyors de Gelida. 
L'any 1440 (APG, Man. Inst., plec solt) trobem una àpoca que ens diu la següent filiació: Eulària Llobet, muller de Guillem Torrents, difunt, de St. Pere de Gelida, filla i hereva universal de Berenguer Llobet de ces Oliveres, també difunt. El seu fill Jaume Torrents i Llobet inicia la cognominació Torrents fins l'actualitat. Amb Pere Torrents i Santeugini que l'any 1767 es casà amb Maria Llopard de Dalt i Mas que esdevingué pubilla en morir el seu germà, hereu, sense descendència; el patrimoni de can Llopard de Dalt passà als Torrents. El seu nét Josep Torrents i Oller es casà a Cabrera d'Anoia l'any 1818 amb la pubilla de can Canals de Cabrera, Maria Canals i Lloret i el patrimoni s’engrandí amb els seus successors. Amb el besnét Pere Torrents i Almirall l'any 1921 es casà amb la pubilla de can Serra, i altres propietats, Montserrat Raventós i Cañadell. Dels fills d'aquest matrimoni només es casà la Carme i l'única que té descendència, el Pere Martorell.
Hem trobat com a alcaldes de Gelida: Salvador Torrents de les Oliveres i Llopard (1743-1744) i Josep Torrents i Oller (1841-1842).
L'any 1828 en Pere Joan Torrents i Llopard de Dalt (1769-1857), que també era hereu de can Llopard de Dalt del Puig, fa similars declaracions de propietats. Els censos que pagaven als senyors de Gelida per aquestes propietats pujaven 50 sous (dues lliures i mitja, unes set ptes.), quatre quartans de gra, quatre gallines i el corresponent delme. Tot això cada any. L'any 1862 Josep Torrents i Oller (1801-1868) pagava 9607,07 rals (2401 ptes.) a l'Estat per quatre cases, terres i animals (1 mul, 1 ruc i 2 bous) amb una superfície total de 129,9433 ha distribuïdes de la següent manera: bosc 51,79 ha, erm 33,09 ha, cereals 9,24 ha, vinya 35 ha i oliverar 0,79 ha. 


ARBRE DELS HEREUS

PERE LLOBET de ces Oliveres (doc. 1327)

BERNAT LLOBET de ces Oliveres ( doc. 1346)

PERE LLOBET de ses Oliveres  (doc. 1367)

V BERENGUER LLOBET de ces Oliveres ( + a1440)
filla:
VI EULÀRIA LLOBET ( doc. 1440)
fill:
VII JAUME TORRENTS i LLOBET  ( doc. 1443)
fill:?
VIII ANTONI TORRENTS ( +1501)
fill:
IX JOAN TORRENTS  (doc. 1502-1526)
fill:
X JAUME TORRENTS  ( T, 1580)
fill:
XI JAUME TORRENTS  ( = v1566)
fills:
XII JAUME TORRENTS i  TERME   (= v1599)
fills:
XIII PAU TORRENTS i SÀBAT ( = Gelida 1629)
fill:
XIV SALVADOR TORRENTS i MARTÍ  ( = Gelida 1665)
fill:
XV JOAN PAU TORRENTS i ROIG ( = Gelida 1701)
fill:
XVI SALVADOR TORRENTS i  LLOPARD (= Gelida 1733)
fill:
XVII PERE TORRENTS i SANTEUGENI  ( = Gelida 1767) MARIA LLOPARD de Dalt i   MAS), pubilla de can Llopard de Dalt
fill:
XVIII PERE JOAN TORRENTS i LLOPARD de Dalt  ( = 1r Gelida 1799)
fill:
XIX JOSEP TORRENTS i  OLLER ( = Cabrera 1818) MARIA CANALS i LLORET, pubilla de can Canals de Cabrera.
fill:
XX PERE TORRENTS i CANALS  ( = Gelida 1846)
fill:
XXI CRISTÒFOL TORRENTS i MILÀ  ( = Gelida 1890)
fill:
XXII PERE TORRENTS i ALMIRALL ( = Sant Llorenç 1921) MONTSERRAT RAVENTÓS i CANYADELL, pubilla de can Serra de Sant Llorenç d'Hortons
fills:
Carme (* St. Llorenç 1924), casada i amb néts.
Rosa (* St. Llorenç 1928) soltera
Pere (* St. Llorenç 1931) solter


NOTES

Fotografia d'una olivera centenària, R. Rovira, 1992.


BIBLIOGRAFIA 

Monografia històrica del castell de Cabrera y poble de Vallbona. Joan Avinyó, prevere. Pp. 79-83 sobre can Canals de Cabrera. Igualada, 1909.