Can Santfí

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Cartró ] Can Castany ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] [ Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ]


 

Fotografia: R. Rovira, 2006. Vista del darrera, 2006.
Fotografia: Postal d'abans de 1919


Codi 32
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça Carrer del Carme, 43
Situació. Coordenades UTM.

405,559,00
4,588,301,00

Altitud

210m

Denominació moderna Can Santfí
Denominacions antigues Lo mas Descoll i un altre mas adjunt lo mas de la Cauma
Altres posseïdors -
Posseïdor actual Carme Colomer i de Miquel (s. XXI)

ASPECTES HISTÒRICS

En un pergamí de 1321 trobem el primer hereu, Pere Coll casat amb una Guillemona i que la seva filla Margarida Coll, pubilla, es casà amb Francesc Bassa, de Sant Genís de Rocafort -Martorell-, segons altres pergamins. Un besnét d'aquests darrers fa hereu al seu nét Bartomeu Mas i Bassa en dos testaments, un del 1498 i l'altre el 1502.  Els Mas continuen fins la pubilla Maria Mas i Modolell que es casà a Gelida l'any 1679 amb Francesc Santfí i Rossell de la Llena que era el nebot del rector de Gelida Francesc Rossell i Bosc, fill de la seva germana Margarida Rossell i Bosc. Francesca Santfí i Baurís esdevé pubilla per haver mort el seu germà, Josep, sense descendència i una filla, Coloma Ferrers i Santfí esdevé pubilla i estava casada amb Francesc Colomer i Llopard, de St. Climent de Llobregat i fins l'actual pubilla Carme Colomer i de Miquel que es casà amb Ramon Cuscó i Riba amb descendència de dues filles, M. Josepa i Magdalena, casades amb els germans Barba. Ha estat una de les masies potser amb més pubilles al llarg de gairebé set segles.
Altres dades. L'any 1327 trobem un Bernat Codorniu dez Coll que fa de cens vuit qtres. de blat (1327). L'any 1346 trobem un Vidal dez Coll que és aloer i dóna un quart per una vinya que té per la dita casa (1346). Un Francesc Bassa actuà com a procurador del poble de Gelida l'any 1367-68 en el judici o plet contra el senyor de Gelida Berenguer Bertran (APG). Un Bartomeu Bassa, hereu, en la crida del sindicat remença de 1448 a la plaça del Pedró. En el fogatge de 1515 trobem un Joan Mas i, el de 1553, un Bartomeu Mas (ACA). En el capb. de l'any 1598 trobem un Joan Mas (AHPB). En el testament de l'any 1607 de Marquesa Despalau Sra. de Gelida, entre les deixes esmenta a una Caterina Mas, criada seva, que li deixa cent lls. i 10 lls. al seu fillol, Pau Mas (AHPB not. Pere Fitor, menor). El mas Coll fou venut per Joan Mas l'any 1622 en carta de gràcia als senyors de Gelida Francesc de Tord i d'Oluja i Àngela Despalau (AF) i fou recuperat l'any 1679 pels cònjuges Francesc Santfí i Maria Mas als senyors de Gelida Elionor de Tord i Despalau i Fèlix de Marimon, mare i fill (1736). Els Santfí s'emparentaren amb la noblesa (s. XVIII, Lloselles, cavallers), en concret la Maria Anna de Lloselles i Fontanilles, filla de Jaume i d'Ignàsia, casà el 1715, amb Pau Santfí i Mas. En l'arxiu familiar en conserva una correspondència entre aquesta Maria Anna amb el seu oncle, Baltasar Fontanilles, abat de Poblet (1720-1724), amb el seu germà consanguini, Antoni de Lloselles i Pinyol, i d'altres. Josep Colomer (1879-1939), ceramista i esmaltador, de l'època modernista que féu moltes obres. Distribucions de la casa segons un inventari de 1808:  "Tota aquella casa ab sos corrals, cellers y demés oficinas. En la entrada de dita casa, en la cuyna, en lo pastador, en lo celler, en lo estable, en lo galliner, en la sala, en un dels quartos del devant, en altre quarto del devant, en altre quarto del cap de la escala, en altre quarto de detràs, en un altre quarto de detràs, en las engolfas de detràs".  La casa de la Cauma on hi ha colons no diu les distribucions.  Els de can Santfí com a batlles i alcaldes de Gelida: Joan Mas, pubill, (1512, 1530-1532), Bartomeu Mas (1538-1547), Francesc Santfí i Rossell, pubill, (1692-1724) i el seu fill Pau Santfí i Mas (1725-1726),  Joan Colomer i Guitard (1892-1899 i 1924-1929).


ARBRE DELS HEREUS

I PERE COLL
filla:
II MARGARIDA COLL (doc. 1321 i 1354)
fill:
III ANTONI BASSA i COLL  (doc. 1390)
fill:
IV BARTOMEU BASSA i PAPIOL (doc. 1407, T, 1454)
fill:
V FRANCESC BASSA (doc. 1498)
filla:
VI JOANA BASSA (doc. 1513) = Joan Mas
fill:
VII BARTOMEU MAS i BASSA  (doc. 1513)
fill:
VIII JOAN MAS (T, 1566)
fill:
IX JOAN MAS i MIQUEL ( = Corbera 1573 )
fill:
X JOAN MAS i ROIG ( = v 1610)
fill:
XI PAU MAS i PEDROSA ( = Gelida 1655)
filla:
XII MARIA MAS i MODOLELL ( = Gelida 1679)
fill:
XIII PAU SANTFÍ i MAS ( = Gelida 1715)
fill:
XIV JOSEP SANTFÍ i de LLOSELLES ( = Gelida 1767)
fill: 
XV JOSEP SANTFÍ i BAURÍS ( = Torrelles de Llobregat 1787). Sense descendència.
germana:
XV FRANCISCA SANTFÍ i BAURÍS ( = Gelida 1784). Es casà amb l'hereu del molí de Torrelles de Llobregat
filla:
XVI COLOMA FERRERS i SANTFÍ ( = Gelida 1808). Es casà amb l'hereu de can Colomer de Sant Climent de Llobregat
fill:
XVII JOSEP COLOMER i FERRERS (= Torrelles de Llobregat 1845)
fill:
XVIII JOAN COLOMER i GUITART (  CM, St. Feliu de Llobregat 1878)
fill:
XIX JOSEP COLOMER i BOSCH de Noya (1879-1939)
filla:
XX CARME COLOMER i de MIQUEL  ( = Montserrat 1942,  Ramon Cuscó i Riba, de can Cuscó de la Granada del Penedès)
Dues filles, casades, amb fills: Barba i Cuscó. Besnéts.


NOTES

Sant Jordi  fet per Josep Colomer i Bosch (1879-1939)