La rectoria Vella

Principal ] Amunt ] Ca l'Altimires ] Mas Barceló ] El maset Bardina ] La casa del Senyor ] La casa dels Tarongers ] L'Hostal ] Can Migrat ] Ca n'Oller dels Tarongers ] Cal Piula ] [ La rectoria Vella ] El mas Roig ] La Talaia ] Cal Xim ]


 


Fotografia: Tret d'una postal principis segle XX.  Desapareguda v1967
Pedra datera conservada a cal Civit: 17 GRAU RECTOR 60


Codi 49
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça Desapareguda, ara hi ha la torre de cal Civit al barri dels Tarongers.
Situació. Coordenades UTM.

X 405,594,00
Y 4,588,196,00

Altitud

250m

Denominació moderna Cal Civit
Denominacions antigues L'abadia, la rectoria Vella
Altres posseïdors -
Posseïdor actual -

ASPECTES HISTÒRICS

La rectoria Vella ja creiem que s'esmenta al segle XV i possiblement és anterior. A finals del segle XVI ens diu el Lucerna "...està apartada de la Iglesia parroquial costa avall com ara un tirant de pedra estant al mitx de dita iglesia i abadia, la plasa y carniseria de Gelida..." I després n'esmenta les afrontacions que posem més avall. En estrenar la nova rectoria al nucli de Gelida construïda després de la nova església de St. Pere l'any 1880 fou adquirida la rectoria vella en la subhasta pública per Bartomeu Castellarnau i Mascaró i Felipa Rosa Batlle i Alcover, cònjuges, i que aquesta Felipa Rosa era la cunyada de Josep Llopard-Vedell i Bonet, hereu de can Toni Llopard del mas Vedell, de Vilafranca del Penedès. L'any 1906 reben en herència els germans Llopart, fills de l'anterior hereu esmentat, de can Toni Llopard la propietat i l'any 1930 els hereus d'aquest ho venen a Pau Benach i Joan Oller.  Els Benach als anys seixanta venen la rectoria Vella a l'Antoni Civit i Simon i l'enderroquen per a fer-ne una nova casa, de segona residència, cap l'any 1967. Es conserva una pedra datera en l'entrada de cal Civit dels Tarongers.  Els Civit dels Tarongers, per part de la Victòria Simon i Gol, filla de Gelida, muller de Josep Civit i Trullols, i mare dels finats Antoni i Núria, té com avantpassats els de cal Patró, els de cal Vador i ca n'Oller de la Muntanya. 


ARBRE DELS HEREUS

Rectorologi de Gelida.