Ca n'Oller dels Tarongers

Principal ] Amunt ] Ca l'Altimires ] Mas Barceló ] El maset Bardina ] La casa del Senyor ] La casa dels Tarongers ] L'Hostal ] Can Migrat ] [ Ca n'Oller dels Tarongers ] Cal Piula ] La rectoria Vella ] El mas Roig ] La Talaia ] Cal Xim ]


 

Fotografia: R. Rovira, 2006


Codi 47
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça Barri dels Tarongers
Situació. Coordenades UTM.

X 405,629,00
Y 4,588,141,00

Altitud

260m

Denominació moderna Ca n'Oller dels Tarongers
Denominacions antigues -
Altres posseïdors Pertanyia al Racó que els de cal Manó van vendre una peça de terra, al s. XIX, als hereus de ca n'Oller de la Muntanya
Posseïdor actual X. Palou

ASPECTES HISTÒRICS

L'origen de ca n'Oller dels Tarongers és de principis del segle XIX en la compra que féu Josep Oller de la Muntanya i Canyameres a Francesc Pujol i Olivella, del cal Manó, d'una peça de terra per a edificar-hi una casa amb un cens de dues lliures i cinc sous segons ens especifica en l'establiment i en la confessió que fa l'esmentat Josep Oller. Aquesta casa passà a ser una segona residència dels Oller de la Muntanya.  Al mateix segle trobem que surten dues línies d'Ollers, com ara de cal Fardasses i de cal Vador dels Tarongers ambdós que després han donat diverses línies. Josep Oller i Rius morí gran i solter. Aquest darrer hereu, i potser amb la seva germana, Josepa, casada amb Enric Parés, s'anaren venen les propietats tant de ca n'Oller de la Muntanya i com la de ca n'Oller dels Tarongers, als d'Oms i als Palou, respectivament.   


ARBRE DELS HEREUS

Vegeu ca n'Oller de la Muntanya