La Ferreria

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Cartró ] Can Castany ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] [ La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ]
Fotografia: R. Rovira, 2006
Fotografia de R.  Rovira 1992 

Codi

09

Població

Gelida (Alt Penedès)

Adreça

Carretera de Gelida a St. Llorenç d'Hortons, després del trencall que va a can Miquel de les Planes, el proper trencall a l'esquerra hi ha la Ferreria i can Castany.

Situació. Coordenades UTM.

X 403,423,00
Y 4,588,923,00

Altitud

130m

Denominació moderna

La Ferreria

Denominacions antigues

El Puig de Casanova

Altres posseïdors

Ossó (s. XIV), Castellet (s. XIV-XV), Moragues (s. XV-XVI). Per compravenda als Civil: Viñuela, d'Amèrica, (s. XX), compravenda: Font, de Gelida, (s. XX).

Posseïdor actual

Miquel Rius i Font


ASPECTES HISTÒRICS

El febrer de 1264 Guillem II, de Cervelló, estableix i dóna a la Universitat de Gelida una Ferreria i que posarà un ferrer i els pagesos podran fer noves eines (falçs, corbelles i d'altres tipus d'eines) i arreglar-les per al treball del camp mitjançant el pagament d'un cens anual pagador pel dia de Nadal de vuit o deu diners segons treballin amb un parell de bous o més d'un parell de bous (APG. perg. núm. 48). Aquest pergamí és una còpia posterior de l'original.  En el testament de Bernat de Gelida amb data 19-3-1197 deixa al seu fill Pere de Gelida la casa de Casanova que possiblement podria tractar-se del lloc del puig de Casanova. Aquest lloc es troba esmentat fins al segle XVI, i, encara, posteriorment. El 1479 Pere Dansa, donzell, senyor de la baronia de Gelida, estableix a Jaume Taraval o Traval el que després coneixem com el mas Taraval "in loco vocato Casanova" que després passà als Civil. En el capbreu de 1513 ens diu que la Ferreria la posseïa Miquel Moragues, fill de Joan, com a fill de Constança Castellet, i que, aquesta la tenia per son pare Jaume, i aquest del seu avi Guillem Castellet per establiment fet l'any 1405. Possiblement al segle XIV la tenien els Ossó, però no ho tenim gaire clar. Els Sibil ja la tenen a mitjan del segle XVI, però en la capbrevació de 1598 no van poder demostrar per qui ho tenien, i els senyors de Gelida els feren, als Civil, nou establiment. Els Sibil o Civil tenen la Ferreria fins que els successors de Miquel Civil i Vilà venen les terres i heretat l'any 1930 a Francisco Font i Mateu, i que avui la posseeix el seu nét Miquel Rius i Font. Els Civil al segle XVIII adquiriren la propietat de can Castany i en un inventari dels béns del difunt, Pere Civil i Milà, de l'any 1775 ens diu: "Tota aquella casa heretat y mas Civil junt ab la heretat y mas Castany unides contigües y aglevades ab totas sas terras y possessions y ab totas sas officinas com sos corrals, pallissa, trull, pous y demés a ditas cosas pertañents" amb les següents distribucions: Entrada de la casa, en lo estable, en lo rebost de sota l'escala de dita casa, en lo celler, en lo menjador, en la cuina, en l'oficina de fer aiguardent, en lo pastador, en lo celleret nou de posar l'aiguardent, en la botiga de ferrer, en lo porxo, en la pallissa, en lo corral (52 ovelles, moltons, porcells, gallines, gall i lloques), sembla que continua a can Castany: En lo terrat de casa Civil, en la botiga vella de dita casa, en les golfes, en la cambra nova en la cambra llarga, la saleta, a la botiga, en la cambra de sobre la botiga, en la cambra altra de dita casa, en la sala gran, en la cambreta, en la cambra dita del amo de dita casa, en lo rebost.  


ARBRE DELS HEREUS

I JERONI CIVIL (+ a 1555)
fill:
II JERONI CIVIL (CM, Martorell, 1555)
fill:
III ANTONI JOAN CIVIL i CARTRÓ (CM, Martorell, 1567)
fill:
IV ANTONI JOAN CIVIL (= v 1617)
fill:
V FRANCESC CIVIL i ROS (= Gelida 1635)
fill:
VI ANTONI JOAN CIVIL i LLOPARD (= Gelida 1664)
fill:
VII ANTONI PAU CIVIL i MIQUEL de les Planes ( = 2nes v 1712)
fill:
VIII PERE CIVIL i MILÀ ( = Gelida 1734)
fill:
IX FRANCESC CIVIL i RAVENTÓS ( = Gelida 1771).
Un germà, Joan, inicia la línia de cal Calderer del carrer del Pi.
fill:
X MIQUEL CIVIL i RAVENTÓS ( = v 1806)
fill:
XI JOAN CIVIL i CARBÓ ( = Gelida 1884)
fill:
XII MIQUEL CIVIL i MASSANA ( = v 1871)
fill:
XIII MIQUEL CIVIL i VILÀ ( = Gelida 1905)
Darrers hereus que vengueren la finca.


NOTES

Fotografies de detalls: R. Rovira, 2006: En una cantonera, Pera Sibili 1736 que es tracta de Pere Civil i Milà i, igualment del mateix Pere, sobre el portal que també hi havia inscrit Pera Sibili, avui desaparegut i només es veu una ferradura i altres elements malmesos.