Introducció general a les masies de Gelida

Principal ] Gelida ] [ Introducció general a les masies de Gelida ] Les masies i les cases de Gelida ] Genealogies de masies de Catalunya ] Castell de Gelida ] Santa Llúcia ] Senyors de Gelida ] Poblacions ] Articles sobre Gelida ] L'autor ] Contactar ]


ELS PRIMERS MASOS I FINS L'ACTUALITAT

ELS ASPECTES CONSTRUCTIUS DE LES MASIES 

INTRODUCCIÓ ALS ARBRES GENEALÒGICS RESUMITS 
 


En altres parts de la web:

ENTRADA A L'ÍNDEX DE LES MASIES 

ENTRADA A TOTES LES FITXES DE MASIES I DE CASES

ARTICLE DIVULGATIU SOBRE EL TREBALL DE LES MASIES, FESTA MAJOR DE GELIDA, 2007
 

 

ELS PRIMERS MASOS I FINS L'ACTUALITAT


 

Els primers esments de masos a la baronia de Gelida

Molts dels masos que apareixen en els primers documents són difícils d’identificar tret del primer que passà al Temple i que perdurà fins al segle XVI com a topònim: el Puig de St. Pere, tal com es coneixia en aquella època, i actualment com el Puig. El primer document de l’any 1142 és la donació d’un mas dit de Sant Pere al Temple. El segon és del 1154 en la donació de tres masos dins els termes de Gelida i Castellví amb totes les seves pertinences feta per Guillem de Cervera a Bernat de Puig Alt. El tercer document és el mas de Moragrega, segurament situat a St. Joan Samora. Els següents. 1158: Gerard de Sant Joan i la seva muller Arsenda donen i defineixen a l’abat Ramon de Sant Cugat els masos de Lom, Sabides i Muntpestler i altres propietats; el mas Dadilis que era entre el terme de Gelida i Masquefa; Gaufred II, abat de Ripoll, junt amb els monjos de Sta. Maria de Ripoll, dóna amb feu a Guillem Verdeguer i als seus fills i descendents, una hisenda al terme de Gelida, parròquia de St. Pere, un mas prop el riu Anoia i per tancar el segle XII, en el testament de Bernat de Gelida ens esmenta els següents masos, Milans, Casa de Casanova, Belveder, Colel, Laurencio.

Al segle XIII. En diferents documents podem trobar les persones següents: Ramon Terme, Bernat Verdeguer (1217), Guillem de Cogomars (1237-1238), Ramon del Puig, Berenguer Oller, Berenguer Febrer, Bernat Vedell (1264), Bernat de Tallada (1276), Guillem Castellet (1289).

Al segle XIV, i en les primeres visites pastorals (1303) ja trobem les següents persones: Bernat Terme, Bernat Ginebreda, Guillem Codorniu, Romeu Targuer, Berenguer Llobet, N.N Martí, Pere Ossó, Guillem Rovira, Bernat Ermengol... 1306: Bernat sa Tallada, cavaller, Bernat Ginebreda, Guillem Oller, Guillem de Torrevella, rector... 1330: Berenguer Rovira, Berenguer Vidal, Gueraua de Font de Dac...

Alguns d’aquests cognoms esdevingueren topònims, o viciversa, dels masos que després en les fitxes de cada masia els trobarem com el nom d’un mas, o en les afrontacions, en els segles posteriors com ara ja als segles XV i XVI però amb la propietat d’altri. Convé demanar-se si fou primer el topònim o el cognom ja que en algunes vegades la persona adquiria el topònim d’un determinat lloc i després esdevenia cognom. Això és perceptible amb la partícules "de (majoritàriament), dez, des, sa/ça" que volia dir procedència o ubicació. Difícil qüestió poc resolta.

La primera selecció de masies que exposem

Són un total de quaranta-una masies estudiades i exposades que trenta-dues encara existeixen, nou han desaparegut (vermell) i tres (taronja) en procés d’enrunament total. A partir de 1940, aproximàdament, n’han desaparegut vuit, i, quatre, en aquest darrer decenni (2001-2005).

La relació:

Can Batllevell, cal Bitxo, can Cartró, can Castany, can Duran de la Costa, can Duran del Puig, ca l'Esteve del Puig, can Farigola, la Ferreria, cal Font del Puig, can Garró, can Ginebreda, mas Granada, can Joncoses, can Julià, can Llopard de Baix, can Llopard de Dalt, la torre de Lloselles, can Martí de Baix, can Martí de Dalt, can Mata de l'Abelló, can Miquel de les Planes, ca n'Oller de la Muntanya, can Pasqual, can Penyella, can Perejoanet, el Racó, cal Rius, can Roig del mas Osset, can Rossell de la Llena, can Rossell de la Muntanya, can Sàbat de la Pujada (la històrica), can Santfí, can Terme de la Parra, cal Terra, can Toni Llopard del mas Vedell, can Toni Oller o Toniller, can Torrents de les Oliveres, can Torres, can Valls i can Voltà.

La segona selecció de cases que hem inclòs com a interessants

Hem inclòs altres cases de pagès, menestralies, masoveries... com ara: La casa del Senyor que havia estat dels senyors de Gelida i que a finals del segle XVIII i principis del XIX es vengué en parts a diferents nous propietaris, la Talaia, masoveria, o propietat independent, (s. XIX), que depenia de can Batllevell, can Migrat (s. XIX), que és una segregació de can Voltà, ca l’Altimires (s. XIX) als Leblond que compraren també el castell, ca n’Oller dels Tarongers (s. XIX) que era una segona residència dels Oller de la Muntanya, el mas Barceló (aquesta potser l’hauríem de considerar ja que està datada al segle XV, però possiblement era dels senyors de Gelida en certes èpoques), Cal Xim (datada al segle XV i pertanyia al can Duran del Puig), ara ca l’Emili, cal Piula (possiblement datada al segle XV com un molí -Bernat Rovira-), l’Hostal que era la casa de la recol·lecta dels delmes de la baronia de Gelida, després hostal, que era dels senyors jurisdiccionals de Gelida, abans de la compra per uns Sàbat, oriünds de can Sàbat de la Pujada, el maset Bardina (XIX?), etc. Encara ens resten algunes cases que no en tenim, per ara, prou informació per a estudiar-les, i com exemple, la casa de la Valenciana que donà nom a un barri de Gelida, diferenciat del barri del Puig, ja datada al segle XVI que actualment no sabem quina és, si que existeix, potser amb un altre sobrenom.  Per aquests no esments pensem reparar-ho en futures recerques i com també millorar les que us oferim. Demanem disculpes si alguna casa no hi surt.

 

ELS ASPECTES CONSTRUCTIUS DE LES MASIES


El model de la masia, o casa de camp, va molt lligada amb la situació geogràfica, climàtica i del tipus d'explotació que, al llarg de les diferents èpoques, han anat evolucionant i configurant les cases de camp que podem veure avui dia a Gelida.

Datar la construcció d'una masia és difícil.  Ens hem trobat en veritables problemes per una datació aproximada o exacte per molt reculada la presència documental de la casa o de la família. Si la família es mou, la casa també es mou, ha sofert canvis, en el mateix lloc o d'ubicació, dins la mateixa propietat o propietats. La documentació a vegades ens ajuda però en altres ens ho complica més. Per informació oral dels actuals propietaris ens han manifestat que algunes masies han canviat de lloc diversos cops, com ara can Torrents de les Oliveres que és la tercera ubicació de la masia, can Toniller la segona; altres que en determinades èpoques han viscut en una casa i altres en una altra, dins el mateix municipi, i fins i tot, en altres municipis per qüestió de la unió de patrimonis.  Les múltiples reformes parcials o totals, tapant parets, finestres, arcades o ocultant vestigis antics, fent nous annexos, engruixint parets i fent noves alçades, derruint-les del tot i fer una nova casa, aprofitant restes antigues d'altres llocs o de l'edifici més antic... Són moltes les masies que n'han fet una de nova dins la vella, al costat, al davant, al darrere, a sobre... que només es pot veure per unes observacions acurades o per la mateixa informació familiar.

Elements a considerar per saber l'antiguitat d'una masia.

1.- La família propietària ens pot aportar informació oral de la història secular o recent.
2.- L'existència de la casa: La informació documental. Els capbreus. Els fogatges. Els cadastres. Les llibretes de compliment pasqual. Les llibretes de delmes. Els inventaris.
3.- Els plànols de propietat. Mapes.
4.- Fotografies antigues i modernes. Dibuixos. Anàlisi visual gràfic i actual.
5.- El tipus de construcció. Les pedres dateres, de portals, finestres, rellotges de sol amb data o altres datacions recordatòries.
6.- L'estudi i l'anàlisi arquitectònic. L'aixecament de plantes.
 

Tret de:
 La masia catalana, Història, Arquitectura i Sociologia. Joaquim de Camps i Arboix.
 Ed. AEDOS, Barcelona, 1976, 3ra edició. Pàg. 108.

 

 

INTRODUCCIÓ ALS ARBRES GENEALÒGICS
( EXEMPLES D'ARBRES )
Els arbres, normalment, els representem tal com poden veure més avall.


Arbre de can Martí de Dalt de Gelida
(exemple parcial).

XV JOAN LLOPARD-MARTÍ i DOMÈNEC (* Gelida 25-11-1776 - + Gelida 25-04-1810)
CM 04-09-1796 not. Joaquim Par i Peiret, de Martorell (AF, Doc. 13). T, Gelida, 24-04-1810 (APMD-14)
= Gelida 13-09-1796 FRANCESCA MARGARIT-JULIÀ-FERRER I ROMEGOSA (* Gelida 16-12-1780 - + Gelida 01-11-1870) pubilla de can Julià, filla de Baldiri i Teresa T, Gelida, 20-03-1860 (APMD-33) En casar-se el Joan i la Francesca s'uniren els dos patrimonis de can Martí i de can Julià. La Francesca es casà en segones amb Josep Torres i Ponts amb data 21-08-1819 i tingueren algun descendent
fills:
1 Pau (* Gelida 09-10-1800 - + Gelida 16-11-1800)
2 Maria Eulària (* Gelida 22-11-1802 - + St. Quirze de Terrassa 23-05-1885) = Gelida 12-06-1821, JOAN VINYALS i CANYAMERES, de Sant Quirze de Terrassa, fill de Pere i de Francisca. Un fill, Antoni, que morí a St. Quirze de Terrassa 24-12-1893.
CM 02-06-1821 not. Joaquim Par i Peiret, de Martorell
3 ANTONI LLOPARD-MARTÍ i MARGARIT, l'hereu i que continua
4 Llorenç (* Gelida 17-05-1807) = Gelida 11-04-1837 Maria Bosc i Càlix, de Pierola, filla de Francisco i d’Antònia. Aquest Llorenç inicia la línia de cal Mariets del Puig i el seu fill Antoni Llopard-Martí i Bosc.
5 Josep (* Gelida 05-01-1810) = 1r Gelida 1836 Francesca Palau i Font, = 2n Gelida 1868 Teresa Estruc i LLopard (Gelida + 27-8-1877) i = 3r Gelida 1879 Paula Torres i Caelles, de Clarà. Aquest Josep inicia la línia de cal Pere Xic de St. Salvador amb el seu fill Pere Llopard i Palau.

XVI ANTONI LLOPARD-MARTÍ i MARGARIT-JULIÀ-FERRER (* Gelida 22-02-1805 - + Gelida 11-07-1871) CM 22-07-1819 not. Joaquim Par i Peiret, de Martorell (APMD-15)
= Gelida 21-08-1819 Paula Batlle i Arcs (* St. Sadurní d'Anoia 16-03-1797 - + Gelida 28-07-1870), filla de Miquel, tinent coronel, i de Teresa
fills:
1 Rosa (* Gelida 03-01-1822 - + Gelida 1899) = 1r Gelida 07-11-1846 Lluís Valls i Flavià, d'Esplugues i = 2n Gelida 26-03-1864 Pere Rius i Estruc
2 ANTONI LLOPARD i BATLLE, l'hereu i que continua
3 Felip, fuster, (* Gelida 30-02-1825 - + Gelida 1899) = v1853 Gertrudis Cases i Campreciós, d’Esplugues
4 Joan (* Gelida 30-12-1826 - + Gelida 17-07-1859) = Gelida 10-06-1850 Casilda Barceló i Civil
5 Josep (* Gelida 06-02-1829 - + Gelida 23-02-1830)
6 Miquel (* Gelida 05-09-1831 - + Gelida 07-07-1867)
7 Vicenç (* Gelida 25-04-1834)
8 Josepa (*Martorell 25-08-1836 - +Gelida 17-02-1900) = Gelida 15-10-1857 Isidre Casanoves i Romegosa, sastre,de Sant Llorenç d'Hortons, fill d’Isidre i de Margarida. Continua la línia de cal Fidel de St. Sadurní d’Anoia
9 Pere (*Martorell 25-08-1836 - +Badalona 12-06-1907). Fou rector de Cubelles i de Badalona. És germà bessó de la Josepa.
10 Maria (* Martorell 23-8-1838. Els fills, Josepa, Pere i Maria foren batejats i segurament nascuts a Martorell per causa de la guerra.
11 Paula (* Gelida 29-11-1841 - + Gelida v1896) = Gelida 30-09-1871 Joan Pasqual i Arderiu, de cal Tèrmens de Gelida.

XVII ANTONI LLOPARD i BATLLE (* Gelida 13-06-1823 - + Gelida 13-02-1899)
CM 12-09-1846 not. Josep Marrugat, de Vilanova i la Geltrú (APMD-30). T, Barcelona, 07-12-1893 not. Pius Mas i Ribot, de Barcelona (APMD-70)
= 1r Gelida 07-11-1846 Rosa Llopard i Bonet (*Vilafranca del Penedès - + Gelida 14-09-1854), de can Toni Llopard del mas Vedell de Gelida, filla de Francesc i Manuela
= 2n Gelida 03-04-1858 Maria Bosquets-Molins i Canyameres (*Valldoreix 01-12-1819 - + Gelida 29-09-1893), T 18-8-1893 (APMD-65), filla de Jaume, pagès de Valldoreix, i Francisca, de St. Quirze de Terrassa
= 3r Gelida 06-10-1894 Teresa Baró i Roca (*Corbera de Llobregat v1845 - + Gelida 03-05-1900), vda. de Joan Vives i Romeu, de filla de Jaume i de Teresa
fills del 1r mat.:
1 Antoni (* Gelida 08-08-1847 - + Gelida 02-08-1887) = Gelida 21-01-1877 Josefa Estruc i Rossell, de can Llopard de Baix.
2 JOSEP LLOPART i LLOPART, l'hereu i que continua
3 Fèlix (* Gelida 17-03-1853 - + Gelida 12-08-1929) = Barcelona 22-12-1927 Rosa Rosich i Serra, de Barcelona

XVIII JOSEP LLOPART i LLOPART (* Gelida 04-10-1849 - + Gelida 13-08-1929). CM 26-11-1883 not. Joan Noguer, de Sant Sadurní d'Anoia (APMD-58)
= Sant Sadurní 28-11-1883 Joaquima Rovira i Santacana (* St. Sadurní d'Anoia 19-08-1862 - + Gelida 17-11-1944), de cal Mota, filla de Pere, de Sant Pere de Riudebitlles, i Francesca, de Sant Sadurní
fill:
1 ANTONI, l'hereu i que continua

XIX ANTONI LLOPART i ROVIRA (* Sant Sadurní d’Anoia 07-11-1884 - + Gelida 06-11-1951) CM 22-11-1931 not. Josep Maria Cases, de Sant Sadurní (APMD-78). T, St. Sadurní d’Anoia, 04-06-1948, L. López de Longoria, de St. Sadurní d'Anoia (APMD-79)
= St. Sadurní d'Anoia 22-11-1907 Ernestina Mir i Ràfols (* Sant Sadurní 26-08-1886 - + Gelida 07-12-1974), de can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia, filla de Marc, de Sant Sadurní i d'Antònia, d'Avinyonet, de can Ràfols dels Caus.
filles:
1 Rosa Llopart i Mir (* Sant Sadurní 05-10-1908 - +Gelida 10-11-2001)
= Gelida 26-11-1931 HERMENEGILD ALMIRALL i ROMEU (* Gelida 19-01-1904 - + Gelida 05-06-1969), hereu de can Duran del Puig.
2 Josefa Llopart i Mir (* Sant Sadurní 06-04-1914 - +Gelida 27-10-2011)
= Santa Magdalena del Puig, Gelida, 20-05-1941 Francesc Torelló i Casanoves (* St. Sadurní 28-11-1912 - + Gelida 29-10-1997), de ca l'Escolà, de St. Sadurní d'Anoia, fill d'Antoni, de St. Sadurní, i de Maria dels Dolors, de can Milà de la Roca, de Lavern, Subirats.

 


EXEMPLE DEL MATEIX ARBRE RESUMIT

Aquest és l'exemple de com posarem els arbres dels hereus:
Generació,  nom i cognoms, dades de casament, capítols matrimonials
 o documentat i parentiu.

XV    JOAN LLOPARD-MARTÍ  i  DOMÈNEC ( = Gelida 1796)
fill:
XVI    ANTONI LLOPARD-MARTÍ  i  MARGARIT-JULIÀ-FERRER
( = Gelida 1819)
fill:
XVII    ANTONI LLOPARD  i  BATLLE
(= 1r Gelida 1846)
fill:
XVIII  JOSEP LLOPART i LLOPART (= St. Sadurní d'Anoia 1883)
fill:
XIX  ANTONI LLOPART i ROVIRA (= St. Sadurní d'Anoia 1907)

 

 

ELS ABREUJAMENTS
SENYALS CONVENCIONALS I ABREVIATURES

? dubtós. Desconeixem la data o les dades
v     vers, aproximadament
d després de
a abans de
sp sine prole.  Sense descendència
doc. documentat, document
CM Capítols Matrimonials
T testament
N.N  non nomine (nom o cognoms desconeguts)
ab int ab intestato (sense fer testament)
* data bateig o naixement
+ data de la defunció o de l'enterrament
= casat/casada amb
1r primer matrimoni
2n segon matrimoni
not. Notari