APG. Fons Notarial

Principal ] Amunt ] APG. Sagramentals ] APG. Fons Comunal ] [ APG. Fons Notarial ] Arxiu Històric Municipal de Gelida ] Registre Civil de Gelida ] Recerques genealògiques a Internet ]


ARXIU PARROQUIAL DE GELIDA
- FONS NOTARIALS -


L'Arxiu Parroquial de Gelida (APG) disposa d'un índex (fet per Ramon Rovira, 1996) on es relacionen un total de 2.002 documents amb una datació extrema que va de l'any 1424 al 1954. 


L'índex dels fons notarials amb format exel

Aquest fons ha estat traslladat a l'Arxiu Històric Diocesà de Sant Feliu de Llobregat (AHDSF)

Camps de la fitxa:
Tenim en fitxes de cartolina la informació més detallada de cada document.

TIPUS DOC
S'especifica quin tipus de document:
CM (Capítols Matrimonials), T (Testaments), Cod. (Codicils), 
INV. (Inventaris), INV E. (inventari i encant) Est. (Establiment), 
CV (compra-venda). Conv. (Conveni).
ANY SEGLE
Any o segle del document
DATA DOC
Data exacta
ARXIU
APG. Arxiu Parroquial de Gelida
CAP CARP
Localització del document: capsa i numero
10/03 fol 95: Vol dir a la caixa 10 i el llibre 03 i al foli 95.
FOL PÀG
Si és un llibre el foli o la pàgina
SUBJECTE
L'atorgant del document
CONSORT
El consort o altres dades

 

 

DESGLOSSAMENT DE LA
 DOCUMENTACIÓ INVENTARIADA

Capítols Matrimonials 362
Testaments 1.487
Testaments amb codicils 8
Codicils 18
Conveni testamentari 1
Inventaris 119
Compra-venda 1
Establiments 6
Total 2.002

TOTALS DE LA DOCUMENTACIÓ
 PER SEGLES

SEGLE XV 41
SEGLE XVI 341
SEGLE XVII 745
SEGLE XVIII 462
SEGLE XIX 323
SEGLE XX 90

TOTAL  2.002


ELS LLIBRES NOTARIALS

CAPSA I LLIBRE

DATES

FOLIS

10/01 1444-1500 103
10/02 1482-1500 94
10/03 1502-1562 339
10/04 1512-1601 302
10/05 1547-1584 329
10/06 1558-1584 329
11/07 1587-1594
1605-1628
171
11/011 1659-1667 139
11/014 1704-1712 54
12/08 1649-1652 195
12/09 1652-1653 97
12/010 1653-1658 154
12/012 1668-1680 192
12/013 1684 13

CONTINGUT GENERAL DE LES CAIXES
( Els fons notarials inventariats fins ara )

CAPSA DATACIÓ (segles) CONTINGUT GENERAL TIPUS DOCUMENTACIÓ
1 XVI Unitats doc. T, Cod. Inv.
2 XVII - XVIII Unitats, plecs T, Cod. Inv.
3 XVI - XVII Unitats T, Cod. Inv.
4 XVIII - XIX Unitats T, Cod. Inv.
5 XVII - XVIII Unitats, plecs T, Cod. Inv.
6 XVI - XIX Unitats, plecs T, Cod. Inv.
7 XIX - XX Unitats, plecs T, Cod. Inv.
8 XVI - XVIII Unitats CM
9 XV - XVIII Unitats CM
10 XV - XVI 6 llibres Manuals
11 XV - XVIII 3 llibres i plecs Manuals
12 XVII 5 llibres i plecs Manuals
13 XVI - XIX Unitats T, CM
14 XVI - XIX Unitats Inv.
15 - Unitats, plecs Àpoques, manuals
16 XVII Unitats CM
17 XVIII Unitats CM, T

CM (Capítols Matrimonials), T (Testaments), Cod. (Codicils), Inv. (Inventaris)


Retorn a arxius
Retorn als fons de l'APG