Priorat de St. Ponç de Corbera

Principal ] Amunt ] Les masies de Corbera ] [ Priorat de St. Ponç de Corbera ] Els senyors de la baronia de Corbera ]


Genealogies dels hereus de les masies del Priorat de Sant Ponç 
i alguna de Cervelló i Vallirana
 
Arbres en elaboració
Darrera actualització: 06/09/2014

 

SANT PONÇ DE CORBERA
del terme de Cervelló però sufragània de Santa Maria de Corbera

Aplec de Sant Ponç: El segon diumenge de maig.
Visites:  Cada primer diumenge de mes (11h a 13h) al matí.
Misses:  Els mesos de juliol i agost missa a les 19 h.
Parròquies de Corbera:
Santa Maria 93 650 13 51
Sant Antoni 93 650 15 54 

Més informació històrica sobre Sant Ponç         

Article sobre les masies de Corbera i St. Ponç

 

MASIES DEL PRIORAT DE SANT PONÇ DE CORBERA
Terme de Cervelló 

Els abreujaments usats:

CASES, Can
CASES de l'Església, Can

CASILDO, Can
DISPANYA, Can 

GUITARD de Cervelló, Can

RAFEL, Can 
ROMEGOSA del Lledoner, Can 

 

CASES de la Muntanya, Can

Lloc fotografia

 

L’hereu més antic és Pere Cases (= v 1575). Als segles XIX i XX hi ha un seguit d’hereus anomenats Fèlix, essent el darrer que tenim documentat (doc. 1918) Fèlix Cases i Rigol.

ARBRE

I  PERE CASES (doc. 1644 i = v 1575)
fill:
II  FRANCESC CASES (T, 1644 i = v 1598)
fill:
III  JOAN CASES (= 1636)
fill:
IV  SEBASTIÀ CASES i JULIÀ (= 1669)
fill:
V  FÈLIX CASES i PENYELLA de la Creu (doc. 1786)
fill:
VI  FÈLIX CASES i PETIT del Mas Trabal (= 1768)
fill:
VII  FÈLIX CASES i ROVIRA (= 1787)
fill:
VIII  FÈLIX CASES i LLOPARD (= v 1830)
fill:
IX  FÈLIX CASES i BALDRIC (= Corbera 1856)  TERESA RIGOL i SANTACANA, pubilla de can Rigol de Corbera de Llobregat
fill:
X  FÈLIX CASES i RIGOL (* Corbera 1858 i doc. 1918)

Retorn al principi 

 

CASES de l'Església, Can

Lloc fotografia

 

Masia adossada a l’església de St. Ponç. El primer hereu que tenim és Francesc Cases (= 1639) que era oriünd de can Cases de la Muntanya, nét del Pere. Aquest Francesc fou batlle de St. Ponç diverses vegades. El darrer hereu morí solter l’any 1983 i continuaren les seves germanes Maria Cases i Torelló (= 1929 amb un Roig) i Neus Cases i Torelló (= 1936 amb un Gibernau) i llurs descendents.

ARBRE

I  PERE CASES (doc. 1644 i = v 1575)
fill:
II  FRANCESC CASES (T, 1644 i = v 1598)
fill:
III FRANCESC CASES ( = 1639). Aquest és el primer hereu conegut. Provenen de Can Cases de St. Ponç.
fill:
IV  MIQUEL CASES i VALLS (= 1664)
fill:
V FRANCESC CASES (= 2nes, ? v 1686)
fill:
VI  CASSIÀ CASES (= 1714) 
fill:
VII  JOAN CASES i CANYELLES (= v 1750)
fill:
VIII FRANCESC CASES i SOCARRATS (= 1772)
fill:
IX  MIQUEL CASES i VAQUERS (= 1811) 
fill:
X  JAUME CASES i AMIGÓ (= 1870) 
fill:
XI  PERE CASES i CAPELLADES (= 1900) 
fill: 
XII AGUSTÍ CASES i TORELLÓ  (morí solter + 1983)
germanes:
XII MARIA CASES i TORELLÓ (= 1929 amb un Roig)
 i NEUS CASES i TORELLÓ (= 1936 amb un Gibernau)
Continuen els successors 

Retorn al principi 

 

CASILDO, Can.

Lloc fotografia

 

Antigament dit mas de la Cirera. L’hereu més antic que tenim és Pere Campmany de la Cirera (doc. 1572). El sobrenom de can Casildo ve donat segurament per la sogra, dita Casilda Campi, de la pubilla Eulàlia Campmany i Pagès casada (= 1750) amb el pubill Bartomeu Petit, provinent de la Palma de Cervelló. El darrer hereu documentat que tenim és Josep Petit i Guitard (= 1898). 

ARBRE

I  PERE CAMPMANY
fill:
II  MIQUEL CAMPMANY
  (= 2n 1572  + 1602)
fill:
III  LLORENÇ CAMPMANY i COLL (= 1586)
fill:
IV  JAUME CAMPMANY i CAMPMANY (= 1620)
fill:
V  JOSEP CAMPMANY i ROSSELL (= 1653)
fill:?
VI  JAUME CAMPMANY i VALLS (= El Papiol 1679)
fill:
VII  JOAN CAMPMANY i FONT (= 1711)
filla:
VIII  EULÀLIA CAMPMANY i PAGÈS (= 1750)
fill:
IX  JOAN PETIT i CAMPMANY (= 1776)
fill:
X  BARTOMEU PETIT i PENYELLA (= 1800)
fill:
XI  JOSEP PETIT i FERRER (= 1826)
fill:
XII  JOSEP PETIT i CERDÀ (= 1859)
fill:
XIII  JOSEP PETIT i GUITARD (= 1898)

Retorn al principi 

 

DISPANYA, Can 

Lloc fotografia

 

Masia situada prop de St. Ponç. És un sobrenom aplicat a Jaume Romegosa a finals del segle XVIII. L’hereu més antic que tenim és Bartomeu Rigol (Rigual), que fou batlle de St. Ponç a finals del segle XVI. amb la pubilla Elisabet Rigol i Valls (= 1627) casada amb un Romegosa de Cervelló. Amb Rosa Romegosa i Salabert , pubilla, es casà (= 1849) amb l’hereu de can Romegosa del Lledoner (Cervelló). Darrerament fou comprada pels Guim, però ens sembla que s'ha tornat a vendre.

ARBRE

I  BARTOMEU RIGOL (+ 1591)
fill:
II  MONTSERRAT RIGOL (CM, 1577)
fill:
III  MIQUEL RIGOL i LLOPARD de l'Avall (T, 1632)
filla:
IV  ELISABET RIGOL i VALLS (= 1627)
fill:
V  MIQUEL ROMEGOSA i RIGOL (= 1646)
fill:
VI  FRANCESC ROMEGOSA i CASALS (= 1695)
fill:
VII  PAU ROMEGOSA i CANYELLES (= 1729)
fill:
VIII JAUME ROMEGOSA i LLOPARD (= 1770)
fill:
IX  JAUME ROMEGOSA i FERRER (= 1797)
fill:
X  MIQUEL ROMEGOSA i RIERA (= 1826)
fill:
XI ROSA ROMEGOSA i SALABERT (= 1849) JAUME ROMEGOSA del Lledoner i MUNTANER, hereu del Mas del Lledoner. 

Retorn al principi 

 

GUITARD DE CERVELLÓ, Can

Lloc fotografia

 

Arbre en elaboració. Aquest arbre de Cervelló té molta relació amb Gelida, St. Llorenç d'Hortons, Mediona, Corbera de Llobregat... I per això l'hem posat. El cognom Guitard és procedent de Terrassa de can Guitard de la Pedrosa o can Guitard de la Muntanya.

ARBRE

I ANTONI SÀBAT (= Torrelles 1650)
filla:
II
MARIA SÀBAT i CAMPDERRÓS (= Cervelló 1667)
filla:
III MARGARIDA PUIG i SÀBAT
(= Cervelló 1689)
fill:
IV JOSEP GUITARD i PUIG-SÀBAT
(= Cervelló 1708)
fill:
V FRANCESC GUITARD i ROIG de la Riera
(= Cervelló 1738)
fill:
VI CLIMENT GUITARD i PI = 1r Cervelló 1764 MARIA FREIXES i MATA, pubilla de can Batllevell de Gelida.
fill:
VII CLIMENT GUITARD i FREIXES = Gelida 1783, MARIA CASTELLS-MATA i OLLER de la Muntanya, pubilla de can Mata de l’Abelló de Gelida.
fill:
VIII JOSEP GUITARD i CASTELLS-MATA
(= Cervelló 1821)
fill:
IX CLIMENT GUITARD i GONZÁLEZ
(= 2n Cervelló 1881)
filla:
X GERTRUDIS GUITART i VILARDELL
(*Cervelló 1888) = JOAN BONASTRE i FUMADÓ, hereu de can Raimundet, de St. Joan Samora (St. Llorenç d’Hortons)
fill:
XI JOAN BONASTRE i GUITART
(+ Cervelló 1974) = v1933 MONTSERRAT FERRER i BOSC (+ Cervelló 1986), pubilla de la Freixeneda, de St. Quintí de Mediona
filles:
XII 
Maria Concepció Bonastre i Ferrer
(* Corbera 1934), amb descendència. Maria Glòria Bonastre i Ferrer (* Corbera 1935) amb descendència i Montserrat Bonastre i Ferrer amb descendència

Retorn al principi 

 

RAFEL, Can

loc fotografia

 

Sobrenom aplicat als successors de Rafel Valls, que és l’hereu més antic que tenim, que testà l’any 1572 a Corbera. Ens consten onze generacions fins Agustí Valls i Gabarró (= 1908) i sense descendència. L’herència passà a la neboda casada i sense fills. Per donació als Roig. Ara hi ha una urbanització. La masia convertida en un restaurant-hotel i un camp de golf.

ARBRE

I  RAFEL VALLS (T, 1572)
fill:
II  PONÇ VALLS (CM, 1569)
fill:
III  PONÇ VALLS i RÀFOLS (= a 1598).
fill:
IV  PONÇ VALLS ( * 1602)
fill:
V  BARTOMEU VALLS (= 1669)
fill:
VI  LLORENÇ VALLS i MALLOL (= 1724)
fill:
VII  JAUME VALLS i PI (1765)
fill:
VIII PERE VALLS i COSTA (= 1796)
fill:
IX  JAUME VALLS i FONT-GINEBREDA (= 1829)
fill:
X  PERE VALLS i RASPALL (= a 1870)
fill:
XI  AGUSTÍ VALLS i GABARRÓ (= 1908). Sense fills.
neboda:
XII ROSINA CANALS i VALLS (= 1925 , + 1993). Sense fills.

Retorn al principi 

 

ROMEGOSA del Lledoner, Can

Lloc fotografia

 

Gran masia i antic hostal del terme de Cervelló (Baix Llobregat), al límit amb el de Vallirana, prop de Sant Ponç de Corbera. Prop seu hi ha el mas vell del Lledoner, al recinte del qual hi ha la capella de Sant Francesc del Lledoner, obra del 1558, en relació amb la llegenda que explica que Francesc d'Assís féu estada en aquest mas. Prop seu, en direcció a la creu d'Ordal, fou iniciada, a la fi del s XVIII, la construcció del pont del Lledoner, format per dos pisos d'arcades (G. E. C.).
Dita també el Lledoner. El cognom Romegosa/Romagosa ja es troba datat al segle XIV. L’hereu més antic i amb continuïtat fins avui dia és Ponç Romegosa (doc. 1484). L’any 1777 Francesc Romegosa i Noguera, l’hereu, per no tenir descendència passà la propietat al seu germà consanguini casat amb la pubilla de can Penyella de Gelida (Josep Romegosa i Muntaner amb Maria Penyella i Bellagarda). Un altre hereu es casà amb la pubilla de can Dispanya.

ARBRE

I PONÇ ROMEGOSA (doc. 1484)
fill:
II BARTOMEU ROMEGOSA (CM, 1504)
fill:
III BERNAT ROMEGOSA (doc. 1529)
fill:
IV ANTONI ROMEGOSA i GENER (CM, 1575)
fill:
V FRANCESC ROMEGOSA i PLANES (T, 1625)
fill:
VI FRANCESC ROMEGOSA i MARQUET (+ 1650)
fill:
VII FRANCESC ROMEGOSA i DEUMALÓ (CM, 1674)
fill:
VIII FRANCESC ROMEGOSA i JULIÀ (CM, 1r 1698 i CM, 2na. 1714)
fill:
IX JOSEP ROMEGOSA i MUNTANER (= Gelida 1740)  MARIA PENYELLA I BELLAGARDA, pubilla de can Penyella de Gelida
fill:
X JAUME ROMEGOSA i PENYELLA (CM, 1784)
fill:
XI JOAQUIM ROMEGOSA-PENYELLA i FATJÓ dels Xiprés (T, 1866)
fill:
XII JAUME ROMEGOSA-PENYELLA i MUNTANER (= 1849) ROSA ROMEGOSA i SALABERT, pubilla de can Dispanya del Priorat de Sant Ponç de Corbera
fill:
XIII JOAQUIM ROMAGOSA i ROMAGOSA. Hereu sense descendència i la propietat del Lledoner pasar al seu nebot Josep Romagosa i Móra
germà:
XIII GABRIEL ROMAGOSA i ROMAGOSA (CM, 1904). Aquest i els seus germans foren els hereus de can Penyella de Gelida i fou el pare de l'hereu del Lledoner
fill:
XIV JOSEP ROMAGOSA i MÓRA (= 1935)
fill:
XV LLUÍS ROMAGOSA i FIGUERAS, difunt i amb descendència

Retorn al principi 


Genealogies dels hereus de les masies de Gelida 
Genealogies dels hereus de les masies de Corbera