Les masies de Corbera

Principal ] Amunt ] [ Les masies de Corbera ] Priorat de St. Ponç de Corbera ] Els senyors de la baronia de Corbera ]


 

 

AMIGÓ, Ca n'

Lloc fotografia

 

El mas de les Peces d’en Ribot, antigament lo mas de la Bassa, i lo mas Socies Subiranes (1568)

Arbre de ca n'Amigó (l'Avall)

I PERE AMIGÓ (doc. 1568)
fill:
II JAUME AMIGÓ
(+1599)
fill:
III BARTOMEU AMIGÓ
(+1633)
fill:
IV BARTOMEU AMIGÓ
(= 1r 1613)
fill:
V PAU AMIGÓ i TERME 
(= Corbera 1655)
fill:
VI PAU AMIGÓ i MALLOL
(= Corbera 1682)
fill:
VII EMMANUEL AMIGÓ i CASES
(= v1712)
fill:
VIII EMMANUEL AMIGÓ i ARAGALL-PENYELLA ( = CM, Corbera 1732)
fill:
IX PAU AMIGÓ i CAMPDERRÒS (= St. Andreu de la Barca 1765)
fill:
X JAUME AMIGÓ i GELABERT
( = Corbera 1794)
fill:
XI PAU AMIGÓ i ALMIRALL
(doc. 1850). Possible darrer hereu.


Retorn al principi
 

 

ARAGALL, Ca n'

Lloc fotografia

 

Les propietats eren dels Selva antigament. Melcior Penyella, fill de can Penyella de la Creu, es casà amb una cabalera de can Canals de la Serra i foren els primers estirps de ca n’Aragall. Es digueren els Penyella del Mas. Amb la pubilla, Magdalena Penyella del Mas i Valls que es casà vers l’any 1678 amb un Francesc Aragall i que no sabem d’on era originari. Continuen els Aragall fins Pau Aragall i Oller de la Muntanya, darrer hereu, casat el 1880 amb Magdalena Roig i Font-Ginebreda. L’any 1895 la propietat passà a la Sra. Vicenta Parera i Faura, vda. de Fèlix Salvany, de Vilanova, i resident a Madrid, i aquesta, la vengué el mateix any Josep Rifà i Munt, i els descendents dels Rifà la van vendre als Munné. L’any 1895 consta una extensió de més de 73 Ha. junt amb uns horts dits de sant Joan. A Corbera, i en altres llocs, continuen diverses línies d’Aragalls provinents d’aquesta masia. Prop la masia hi ha la urbanització de la Creu de l’Aragall.

Arbre de ca n'Aragall (l'Amunt)

BARTOMEU PENYELLA de la Creu
fill: 
I MELCIOR PENYELLA del Mas (CM, 1565) 1r hereu, possiblement, del Mas Avinyó, després ca n'Aragall
fill: 
II ANTONI PENYELLA del Mas 
(= Corbera 1589) 
fill: 
III PAU PENYELLA del Mas i RIGOL (* Corbera 1597) 
fill: 
IV PAU PENYELLA del Mas (=  Corbera 1648) 
filla:
V MAGDALENA PENYELLA del Mas i VALLS  ( = v 1678)
fill:
VI JAUME ARAGALL i PENYELLA 
( = v 1719) 
fill:
VIII FRANCISCO ARAGALL i SABATER
( = Corbera 1743) 
fill: 
IX PERE ARAGALL i ROIG de la Riera
( = Corbera 1775) 
fill: 
X PAU ARAGALL i ROIG de l’Amunt 
( = Corbera 1812) 
fill: 
XI FRANCISCO ARAGALL i RAMONEDA
( = 2n Corbera 1843)
fill: 
XII PAU ARAGALL i OLLER de la Muntanya  ( = Corbera 1880, Magdalena Roig i Font-Ginebreda). 
Darrer hereu.
Continuen diverses línies, d'aquest, i d'anteriors.

Retorn al principi
 

 

ARMENGOL, Ca n'

Lloc fotografia

 

Antigament anomenat lo mas Canals, després lo mas Valencià, junt amb altres masos anomenats aglevats: Assat i Magraner (1566). L’any 1564 trobem un Miquel Armengol àlies Valencià com a propietari. La darrera pubilla fou Eulàlia Armengol i Vallès (* 1917) casada amb Esteve Soler, continuen els descendents. La propietat junt amb les terres es vengué i avui hi ha una Urbanització.

Arbre de ca n'Armengol (l'Amunt)

I MIQUEL ARMENGOL (doc. 1564)
fill:
II MIQUEL ARMENGOL (CM, 1564)
fill:
III JOAM ARMENGOL i CAMPMANY (= 1591)
fill:
IV JAUME ARMENGOL i DOMÈNEC (* 1593)
fill:
V JAUME ARMENGOL (* 1623)
fill:
VI JOSEP ARMENGOL (= 2nes. 1694)
fill:
VII JOSEP ARMENGOL i MATA ( = v 1740)
fill:
VIII PERE ARMENGOL i PARELLADA (= 1770)
fill:
IX JOSEP ARMENGOL i ROVIRA de la Serra (= 1796)
fill:
X PAU ARMENGOL i CANALS (= 1819)
fill:
XI JOSEP ARMENGOL i MARTÍ (= 1847)
fill:
XII PERE ARMENGOL i ROVIRA (* 1852)
fill:
XIII JOSEP ARMENGOL i CASAS (= a 1917)
filla:
XIV EULÀLIA ARMENGOL i VALLÈS (* 1917)
Continuen fills i néts. 

Retorn al principi 

 

BAIONA, Can 

Lloc fotografia

 

Antigament lo mas Penyella i més antigament Turó on hi ha una casa i una altra casa derruïda d’un mas dit Miró, al mateix costat sembla ser (1567). L’hereu més antic és Salvador Baiona (1567). El darrer hereu Pere Baiona i Sala (= 1r 1694 i = 2nes. 1728), sense descendència ho deixa al seu germà Josep que només tenia una filla, Francisca, que l’any 1737 es casà amb un Pau Amigó. L’any 1767 un Francesc Pahissa, pagès de la Sta. Creu, casat amb una Paula Amigó, fa un pagament de misses de la casa Baiona. L’any 1810 trobem Paula Graner, vda. de Francesc Pahissa com a propietària. Actualment és dels Marquet oriünds de St. Feliu de Llobregat, que segurament són descendents dels Pahissa.

Arbre de can Baiona (l'Avall)

I  SALVADOR BAIONA
( doc. 1566 + a 1574)
fill:
II  SALVADOR BAIONA (CM 1575)
fill:
III  MELCIOR BAIONA i PALET ( = 1605)
fill:
IV  JAUME BAIONA i CASES ( = v 1640)
fill:
V  MIQUEL BAIONA (= 1663) 
fill:
VI  PERE BAIONA i SALA (= 1r 1694 i = 2nes. 1728)
germà:
VI  JOSEP BAIONA i SALA (= 1723)
filla:
VII  FRANCESCA BAIONA i VENDRELL = CM, Martorell, 1744 Pau Amigó-Graner i Messeguer, de la Sta. Creu d'Olorda

Retorn al principi 

 

CANALS de la Serra, Can

Lloc fotografia

 

Antigament anomenat lo mas Romegosa, àlies Rovira, després Avinyó, i més després lo mas Canals. Fou establert a Bernat Canals de l’Avall l’any 1558 pel senyor de Corbera. Aquest el podem considerar el primer hereu i el darrer, segurament, va ser Pau Canals i Vendrell, casat l’any 1852 amb Maria Ribot.  A mitjan segle XIX la propietat era de Lluís Oliver i Costas, que l’havia comprat a Isidre Parellada, potser també al darrer hereu; i els hereus d’aquest la vengueren a Enric Vila (1944). La propietat actualment és de Daniel Roig i Cases, de Molins de Rei que la comprà son pare, Pere. A Corbera continuen diverses línies de Canals provinents de dita masia. 

Arbre de can Canals de la Serra (l'Amunt)

I BERNAT CANALS (+ Corbera v 1557) 
fill: 
II BARTOMEU CANALS
(+ Corbera 1633)
fill: 
III ANTONI CANALS i ESTEVE de la Riera
(* Corbera 1592)
fill: 
IV ANTONI CANALS i OLLER
(* Corbera 1630)
fill: 
V FRANCESC CANALS i MARGARIT
( = Corbera 1681)
fill: 
VI ANTONI JOAN CANALS i ROVIRA 
( = Corbera 1709) 
fill: 
VII FRANCESC CANALS i MONER
( = Corbera 1734)
fill: 
VIII ANTONI CANALS i PI de Vilaroc 
( = Corbera 1762) 
fill: 
IX PAU CANALS i PARELLADA (
= Corbera 1795) 
fill: 
X FRANCISCO CANALS i OLLER de la Muntanya
(+ 1864)
fill:
XI  PAU CANALS i VENDRELL (1821-1905) = Corbera 1852 Maria Ribot 
Probablement el darrer hereu.
Continuen diverses línies, d'aquest, i d'anteriors.

Retorn al principi
 

 

CANYELLES de la Vila, Can

Lloc fotografia

 

L’any 1566 consten les següents propietats: el mas Gual, el mas d’en Fabregues, una casa dins les muralles (casa, celler i pati dins la vila), i les peces de terra anomenades el Borràs, de les Picaranyes i del mas Pontarró. Els Canyelles provenen de St. Salvador de Guardiola, el Bages (a 1629.

Arbre de can Canyelles de la Vila

I ANTONI COLL (docs. 1531 i 1566)
fill:
II JOAN COLL (CM 1565)
fill:
III PAU COLL i VOLTÀ (= 1601)
filla:
IV CATERINA COLL i PRATS (= 2nes. 1629)
fill:
V PAU CANYELLES i COLL (= 1671)
fill:
VI PAU CANYELLES i ROVIRA (= 1707)
fill:
VII FRANCESC CANYELLES i CASES (= 1736)
fill:
VIII JAUME CANYELLES i AMIGÓ (= 1760)
fill:
IX FRANCESC CANYELLES i REVENTÓS (= 1796)
fill:
X PAU CANYELLES i VEDELL (= 1844)
fill:
XI JAUME CANYELLES i ROIG (= 1870)
fill:
XII JOSEP CANYELLES i ROIG ( = 1900)
fill:
XIII JAUME CAÑELLAS i CANALS (= 1931)
fill:
XIV JOSEP CAÑELLAS i MEDINA (= 1958)
Continuen descendents.  
Gairebé tots els Canyelles de Corbera són sortits d'aquest arbre.

Retorn al principi 

 

COLL de l'Avall, Can 

Lloc fotografia

 

Antigament lo mas Coll de l’Avall, més un altre mas dit Jussà. L’hereu més antic és en Bartomeu Coll (1539) fins a Joan Pau Coll i Amigó (= 1768) i la darrera pubilla Francisca Coll i Canals que casa amb l'hereu de can Mitjans de Castellví de Rosanes. Actualment és dels germans Núñez García. Actualment es conserva la masia restaurada. Ara hi ha una urbanització.

Arbre de can Coll (l'Avall)

I  BARTOMEU COLL (doc. 1539)
fill:
II JOAN COLL (CM, 1539)
fill:
III JOAN COLL i PALAU (doc. 1566)
fill:
IV JAUME COLL (CM, 1578)
fill:
V  JAUME COLL i MAS de la Calma (= 2n 1623). Casat possiblement tres vegades.
fill: 
VI  MIQUEL COLL i AMIGÓ (= 1653)
fill:
VII  FRANCESC COLL i OLIVELLA (T. 1707)
fill:
VIII  JOAN COLL i BATLLE (= 1732)
fill:
IX  JOAN PAU COLL i AMIGÓ (= 1768)
filla:
X  FRANCISCA COLL i CANALS
Continua a can Mitjans de Castellví de Rosanes.

Retorn al principi
 

 

DEU, Can

Lloc fotografia

 

Can Roig de l’Avall, també. Antigament lo mas Sesdeus. Altres masos aglevats: lo mas Fuster, on hi havia unes guixeres (1566), abans dit d’en Bonsoms, i lo mas Cuscús. Bartomeu Sesdeus (1505) és l’hereu més antic que tenim i una Joana Deu, descendent d’aquest, es casà amb el Jaume Roig, i que continuen fins a principis del XVIII amb Pau Roig i Borrell. L’any 1761 era de Pau Torrents, de Teià. L’any 1918 era de Rosa Clara Casals i Torrents, i l’any 1933 era del nét d’aquesta, Josep Gibernau i Castro, per indivís. L’any 1944 la comprà Fernando Fuster i l’any 1952 la comprà Martin Clanchet i Palaus.

Arbre de can Deu (l'Avall)

    Bartomeu Deu - o Sesdeus - (doc. 1505)

I  PERE DEU  (+ a1566)
filla:
II  JOANA DEU (+ a1569)
fill:
III  ANTIC ROIG i DEU (2n CM, 1569)
fill:
IV  JAUME ROIG i REVELLA (= 1r 1590)
fill:
V  JAUME ROIG i BELL (= 1619)
fill:
VI  JAUME ROIG i LLOPARD (CM, 1650)
fill:
VII  PAU ROIG i BORRELL (doc. 1702)
La continuació en estudi.

Retorn al principi 

 

HERBATGES, Els

Lloc fotografia

 

Casa de pagès desapareguda. Només es veuen restes a la Urbanització dels Herbatges. La casa era dels senyors de Corbera al segle XVIII.

Arbre dels Fisa dels Herbatges (l'Amunt)

I  JOAN FISA (= Corbera 1600)
fill:
II  DOMINGO FISA i BES (* 1603)
fill:
III  MIQUEL FISA i PUJOL (* 1643)
fill:
IV  JOAN PAU FISA i PENYELLA (= 1712)
fill:
V  JOSEP FISA i ROVIRA (= 2nes 1745). El germà, Pau, inicia la línia de can Fisa. Un fill, cabaler, d'aquest inicia la línia de cal Teclo i de ca la Julita.
fill:
VI FRANCISCO FISA i ESTEVE (= 1770)
fill:
VII JOAN FISA i PUIG (= a1812)
fill:
VIII  JOAN FISA i JULIÀ del Pujol (= 1847)
fill:
IX  JOSEP FISA i GUILERA (= 1875)
fill:
X  JOSEP FISA i PÀMIES (= 1904)
fill:
XI  FRANCISCO FISA i ROCA (= 1939)

Retorn al principi 

 

LLOPARD, Can

Lloc fotografia

 

Antigament lo mas Canals, i abans mas Cuc, situat a la Vall; més uns masos dits Gomar i Marí, aglevats (1566). Joan Canals és l’hereu més antic que tenim i amb la seva filla casada amb Miquel Llopard (= 1560) fins en Ramon Llopard-Canyameres i Bogunyà, mor solter, passà als Romegosa de Begues (Joan Romegosa i Llopard-Canyameres) fins a la darrera pubilla Maria Mas de les Valls i Romegosa (doc. 1946).

Arbre de can LLopard (l'Avall)

I JOAN CANALS (+ Corbera 1602) Joan Canals capbreva l’any 1566 els masos següents: lo mas Canals, antigament mas Cuc, lo mas Gomar i lo mas Marí
filla: 
II
ELISABET CANALS ( = CM, Piera, 1560 Miquel Llopard)
fill: 
III JOAN LLOPARD i CANALS
( = v 1595) 
fill: 
IV
ANTIC LLOPARD i LLOPARD de Baix  (  1r 1629) 
fill: 
V JOAN LLOPARD i CLOS
( = v1650)
fill: 
VI JOAN LLOPARD i AMAT 
( = 1r Corbera 1673) 
fill: 
VII JOSEP LLOPARD i AMAT 
( CM, Corbera, 1702) 
filla: 
VIII ANTÒNIA LLOPARD i ALBAREDA
( = 2n  Corbera 1736) 
fill: 
IX BARTOMEU LLOPARD i CANYAMERES  ( = v 1766) 
fill:
X RAMON LLOPARD-CANYAMERES i BOGUNYÀ ( + Corbera 1794), l’hereu. Morí solter. 
nebot del Bartomeu:
X  JOAN ROMEGOSA i LLOPARD-CANYAMERES (doc. 1819). Són els Romegosa de Begues.
fill:
XI  CLIMENT ROMEGOSA i FOREST (doc. 1850)
fill:
XII  JOAN ROMEGOSA i TORRES
fill:
XIII  JOAN ROMEGOSA i SADURNÍ (doc. 1918)
filla:
XIV  ANTÒNIA ROMEGOSA i MESTRE
filla:
XV  MARIA MAS de les Valls i ROMEGOSA (doc. 1946) 

Retorn al principi 

 

MARGARIT, Can 

Lloc fotografia

 

Antigament lo mas Sacalm més dos masos units: lo mas Vendrell i lo mas Villar (1568). Joana Sacalm, vda. de Vicenç Margarit, oriünd de Castellbisbal ho capbreva l’any 1568. Els Margarit continuen fins Rosa Margarit i Romegosa (t 1718), possible darrera pubilla casada amb un Josep Mitjans. No hem pogut seguir els Mitjans perquè probablement no residien a Corbera. L’any 1910 era de Manuel Oms i Cabañes. Masia enderrocada fa uns quants anys.

Arbre de can Margarit (l'Avall)

I  PERE SACALM (doc. 1566)
filla:
II  JOANA SACALM (+ 1591)
fill: 
III  BERNAT MARGARIT i SACALM (CM, 1578). Els Margarit provenen de Castellbisbal.
fill:
IV  MIQUEL MARGARIT i LLOPARD (= 1606)
fill:
V  MIQUEL MARGARIT i TERME (= 1r 1639)
fill:
VI  MIQUEL MARGARIT i PASQUAL (= 1r 1656)
fill:
VII  ANTONI MARGARIT i PEDROSA (= 1697)
filla:
VIII  ROSA MARGARIT i ROMEGOSA ( T. 1718)
Possible darrera pubilla que es casà amb Josep Mitjans, de Terrassa, i fa hereu al seu fill Josep Mitjans i Margarit. Segurament els hereus continuen a Rubí, a can Bertran.
Arbre en elaboració. 

Retorn al principi 

 

MONTMANY de Mas Peçoles, Can

Lloc fotografia

 

Antigament dit lo mas Padrí situat a la Vall (1567). L’any 1560 Bartomeu Montmany de Sobrerroca, de Pallejà, comprà aquest mas. Un descendent d’aquest, Joan Montmany, fill o nét, és l’hereu més antic i fins Pere Montmany de Peçoles i Montmany de Sobrerroca i amb la seva filla Carme Montmany i Bogunyà (* 1853) la darrera pubilla. La propietat es vengué als Alfonso (1917), després passà a diversos i finalment passà per venda als Serra. L’actual propietària és Rosa Serra i Tomàs.

Arbre de can Montmany de Mas Peçoles (l'Avall)

BARTOMEU MONTMANY de Sobrerroca, de Pallejà, compra l'any 1560 el mas Peçoles de Corbera de Llobregat.

I  JOAN MONTMANY de Peçoles 
fill:
II  SALVADOR MONTMANY de Peçoles (= v 1618)
fill:
III  JOAN MONTMANY de Peçoles (= 1658)
fill:
IV  JOAN MONTMANY de Peçoles i AMAT? (= 1688)
fill:
V  JOSEP MONTMANY de Peçoles i ROVIRA? (= 1723)
fill:
VI  AGUSTÍ MONTMANY de Peçoles i MESSEGUER (= 1762)
fill:
VII  PERE MONTMANY de Peçoles i ARMENGOL (= 1791)
fill:
VIII  JOAN MONTMANY de Peçoles i OLLER de la Muntanya (+ 1867)
fill:
IX  PERE MONTMANY de Peçoles  i MONTMANY de Sobrerroca ( = 1852)
filla:
X  CARME MONTMANY i BOGUNYÀ (* 1853). Segurament la darrera pubilla.

Retorn al principi
 

 

MORISCOT, Can

Lloc fotografia

En estudi
 

Antigament dit lo mas Esteve i més antigament lo mas Arbossar situat a la Vall (1566). Al segle XIX era propietat dels Oms.

Arbre de can Moriscot (l'Avall)

I JAUME MORISCOT
(T, 1540)  
fill:
II  BARTOMEU MORISCOT
(CM 1522)
fill:
III  SALVADOR MORISCOT i MIQUEL
(doc. 1566)
fill:
IV  JOAN MORISCOT (= 1605)


Retorn al principi
 

 

PALET, Can

Lloc fotografia

 

 

Arbre de can Palet (l'Avall)

I GABRIELA PASQUAL (doc. 1568, + Corbera 1608)
fill:
II ANTONI JOAN PALET i PASQUAL
(+ Corbera 1620)
fill:
III JOAN PAU PALET
(T, Corbera, 1651)
fill:
IV MAGÍ PALET i PUIGVENTÓS (= Corbera 1647) 
fill:
V CEBRIÀ PALET i BESSONS (* Corbera 1650)
Una germana del Magí, Elisabet, es casà amb un Estaper de St. Andreu de la Barca, i molt probablement passà als Estaper, i anys més tard als Gençana, potser per compra, també de St. Andreu de la Barca.

Retorn al principi
 

 

PENYELLA de la Creu, Can

Lloc fotografia

 

Antigament dit lo mas Penyella de la Creu i que eren dos masos dits Corpí i lo mas de la Vila (1568). L’hereu més antic que tenim és Bartomeu Penyella que testà el 1562. Amb Magdalena Penyella de la Creu i Romegosa que es casà amb Josep Castellví, de St. Pere de Subirats, passaren a dir-se Castellví o Castellví-Penyella. Miquel Castellví i Vendrell casat el 1846 amb Francisca Raventós i Amell i el fill d’aquests Josep (* 1851) són els darrers hereus. La vda., Francisca, vengué la propietat i passà a Isabel Güell i López (+1956), muller del marquès de Castelldosrius, i després passà a la seva filla Lluïsa de Sentmenat i Güell (+ 1993), muller del 3r vescomte de Güell i 3r marquès de Gelida. Actualment és de Joan Güell i de Sentmenat, germà de l’actual 4rt marquès de Gelida.

Arbre de can Penyella de la Creu (l'Amunt)

I  BARTOMEU PENYELLA de la Creu (T, 1562)
fill:
II  PERE PENYELLA de la Creu (CM, 1561)
fill:
III  FRANCESC PENYELLA de la Creu i LLOBET (T, 1636)
fill:
IV  FRANCESC PENYELLA de la Creu i ESTRADA (= 1611)
fill:
V  FRANCESC PENYELLA de la Creu i OLIVER (= 1648)
fill:
VI  MIQUEL PENYELLA de la Creu i SADURNÍ (= 1671)
fill:
VII  FRANCESC PENYELLA de la Creu i MONTMANY 
fill:
VIII  MIQUEL PENYELLA de la Creu i ROVIRA (= 1749) 
filla:
IX MAGDALENA PENYELLA de la Creu i ROMEGOSA (= 1763)
fill:
X  RAMON CASTELLVÍ i PENYELLA de la Creu (= 1788)
fill:
XI PAU CASTELLVÍ i ROMEGOSA (= 1812)
fill:
XII  MIQUEL CASTELLVÍ i VENDRELL (= 1846)
fill:
XIII  JOSEP CASTELLVÍ i RAVENTÓS ( * 1851)

Retorn al principi
 

 

PLANES, Can 

Lloc fotografia

 

Antigament lo mas Palomera i lo mas Modolells (1567). Tot i que no figura en el capbreu del 1566 sabem que tenia aquestes denominacions segons algunes afrontacions dels masos veïns. Antoni Joan Planes casat vers 1530 ens consta com l’hereu més antic (tenim unes dues generacions més enrera no gaire lligades). Amb Marianna Planes i Coll que es casà vers 1751 amb Esteve Romegosa del Lledoner i Muntaner, de Cervelló. El Josep Romagosa i Gironella vengué, l'any 1961, la masia i part de les terres al matrimoni (Victor i Margarita) Rehsteiner, suïssos.

Arbre de can Planes (l'Amunt)

I PERE PLANES ( = v 1485)
fill:
II JOAN PLANES (CM, 1514) 
fill: 
III ANTONI JOAN PLANES ( = v 1530)
fill:
IV JOAN PLANES ( CM, 1554)
fill:
V ANTONI PLANES i BOFILL (= 3res. Corbera 1606)
fill:
VI ANTONI PLANES i SALA ( = 2nes. Corbera 1652)
fill:
VII JOSEP PLANES i PARELLADA (= Corbera 1679)
fill:
VIII FRANCESC PLANES i GUITARD ( = 2nes. Corbera, 1730)
filla:
IX MARIANNA PLANES i COLL (CM, 1751) = Esteve Romegosa del Lledoner i Muntaner
fill:
X JOAN ROMEGOSA del Lledoner i PLANES (= Corbera, 1786)
fill:
XI PAU ROMEGOSA i VENDRELL (= Corbera 1820)
fill:
XII JOSEP ROMEGOSA i ROMEGOSA (= a 1859)
fill:
XIII JOAQUIM ROMAGOSA i MAS (= Corbera 1887)
fill:
XIV JOSEP ROMAGOSA i NORTA (* Corbera 1888)
fills:
XV Josep Xavier Romagosa i Gironella
i les germanes Maria Teresa Romagosa i Gironella i Matilde Romagosa i Gironella

Retorn al principi 

 

PRATS, Can 

Lloc fotografia

 

Antigament mas Saurí i abans d'En Sonet (1566).

Arbre de can Prats (l'Avall)

I BERNAT PRATS (doc. 1508)
fill:
II ANTONI PRATS (T, 1542)
fill:
III JOAN PRATS i AROMIR (CM, Terrassa, 1543)
fill:
IV MONTSERRAT PRATS i AMIGÓ (= 2n Corbera 1589)
fill:
V PAU PRATS i PENYELLA (= 1r Corbera 1611)
fill:
VI FRANCESC PRATS i PENYELLA del Mas (= St. Andreu de la Barca 1650)
fill:
VII FRANCESC PRATS i MALLOL (= St. Andreu de la Barca 1679). Darrer hereu que es va vendre la masia als Llopard de Corbera el 1687. 

Retorn al principi 

 

RIGOL, Can

Lloc fotografia

 

L’any 1567 ens consten els següents masos: Rigual, Canelies, Prats i Ràfol. L’any 1505 era de Bartomeu Rigual, a mitjan del segle XVI trobem un Llorenç Rigual que el seu fill Llorenç feu capitulacions matrimonials l’any 1578. Als voltants del 1800 ja trobem gairebé sempre escrit Rigol. A la segona meitat del segle XIX la pubilla Teresa Rigol i Santacana que es casà amb l’hereu de can Cases de la Muntanya del Priorat de St. Ponç del terme de Cervelló. La propietat es vengué, segurament, al s. XX i ara és dels Moineau Nijssen. Hi ha actualment una urbanització i la casa està derruïda quasi totalment.

Arbre de can Rigol (l'Amunt)

I  LLORENÇ RIGOL (doc. 1578)
fill:
II  LLORENÇ RIGOL (CM, 1578)
fill:
III  FRANCESC RIGOL i TOMÀS (= 1600)
fill:
IV  FRANCESC RIGOL i ROMEGOSA (= 1648)
fill:
V  MIQUEL RIGOL i OLIVELLA (= 1r  a 1679)
fill:
VI  JAUME RIGOL (= 1r 1697)
fill:
VII  MIQUEL RIGOL i MAÇANA (= 1730)
fill:
VIII  MIQUEL RIGOL i ROIG (= 1755)
fill:
IX  JAUME RIGOL i ROMEGOSA (= 1781)
fill:
X  PAU RIGOL i VENDRELL (= 1810)
fill:
XI  PAU RIGOL i VIDAL (T, 1854)
filla única:
XII  TERESA RIGOL i SANTACANA (= Corbera 1856) FÈLIX CASES i BALDRIC , hereu de can Cases del Priorat de Sant Ponç de Corbera. 

Retorn al principi 

 

ROCA, Can

Lloc fotografia

 

Antigament lo mas Rovira (1566). Beneta Rigol (dita en molts documents Rovira) es casà (1560) amb un Joan Roca, oriünd de Vilarrodona. Darrer hereu Pere Roca Cases, casat i sense descendència, però continuen nebots. Masia enderrocada recentment.

Arbre de can Roca (l'Amunt)

I  BENETA RIGOL (CM, 1560)
fill:
II  ANTONI ROCA i RIGOL (= 1586)
fill:
III  ANTONI ROCA (= 1631)
fill:
IV  RAMON ROCA i OLIVELLA (= 1654)
fill:
V  FRANCESC ROCA i MAÇANA (= 1694)
fill:
VI  RAMON ROCA i ROIG de la Riera (= 1732)
fill:
VII  FRANCESC ROCA i FISA (= 1758)
fill:
VIII  FRANCESC ROCA i RAMONEDA-TORRELLES (= 1786)
fill:
IX  PAU ROCA i ROIG (= 1813)
fill:
X  JOSEP ROCA i XANCÓ (= 1842)
fill:
XI  PAU ROCA i FONT (= 1862)
fill:
XII JOSEP ROCA i ESTEVE (= 1895)
fill:
XIII  PERE ROCA i CASES (= 1932)
Sense descendència. Continuen nebots.
Arbre extret del treball de Mn. Antoni Roca i Roig, fill de Corbera i rector de Vallirana. 

Retorn al principi 

 

ROIG de la Riera, can

Lloc fotografia

 

Antigament anomenat lo mas Campmany de la Riera, i abans lo mas Fuster, junt amb un mas derruït dit Moner (1568). Els primers hereus coneguts s’anomenaven Campmany de la Riera. Eulàlia Campmany, pubilla es casà (= 1623) amb un Roig de la Vall. El darrer hereu fou Llorenç Roig i Vilaplana (+ 1886). La major part de la finca fou venuda a parcel·les i que avui conforma el nucli de població de la zona baixa de Corbera. La masia, a l’any 1885, pertanyia a Joan Bonastre i Gener, hereu de can Raimondet de St. Llorenç d’Hortons. Moltes de les persones de Corbera, i de cognom Roig, provenen d’aquesta masia o de can Toni Joan que també es deien Roig.

Arbre de can Roig de la Riera (l'Amunt)

III PERE CAMPMANY i SELVA Les dues generacions anteriors en estudi.
fill: 
IV LLORENÇ CAMPMANY
(= CM, Martorell 1569)
fill:
V JAUME CAMPMANY
( = St. Sadurní d'Anoia 1595)
filla: 
VI EULÀRIA CAMPMANY i MARTÍ
( = Corbera 1623)
fill: 
VII FRANCESC ROIG de la Riera i CAMPMANY 
( = Corbera 1645) 
fill: 
VIII FRANCESC ROIG de la Riera i CANALS de la Serra 
( = 1r Corbera 1669) 
fill:
IX FRANCESC ROIG de la Riera i ROVIRA ( = 1r Corbera 1696) 
fill: 
X MIQUEL ROIG de la Riera i COSTA de Montagut
( = Corbera 1723) 
fill: 
XI PAU ROIG de la Riera i AMIGÓ
( = Corbera 1760) 
fill: 
XII JOSEP ROIG de la Riera i CANALS de la Serra
( = 3r Corbera 1815) 
fill: 
XIII LLORENÇ ROIG de la Riera i VILAPLANA
( = Corbera 1846) 
Darrer hereu.

Retorn al principi 

 

ROVIRA de la Vila, Can

Lloc fotografia

 

Antigament tenia un mas anomenat lo mas Tronc situat prop de can Roig de la Riera, i que avui forma part de la zona baixa del poble de Corbera. Tenien casa dins la vila de Corbera. Bartomeu Deu (1563) el tenim com l’hereu més antic, que poc després passaren a dir-se Penyella de la Vila, i poc després Rovira, procedent de Vallirana, tots els canvis per pubilla, i que fins a l’actualitat amb els germans Josep i Joaquima Rovira i Roca, amb descendència continuen.

Arbre de can Rovira, de la Vila

I  BARTOMEU DEU (CM, 1563)
filla:
II  ELISABET DEU i SARTA (= 1591)
fill:
III  MIQUEL PENYELLA i DEU (= v 1627)
filla:
IV  ELISABET PENYELLA (= 1646)
fill:
V  LLORENÇ ROVIRA i PENYELLA (= 1686)
fill:
VI  MIQUEL ROVIRA i BAIONA (= 1718)
fill:
VII MIQUEL ROVIRA i BALASC (= 1750)
fill:
VIII  JOSEP ROVIRA i RIGOL ( = 1796)
fill:
IX  JAUME ROVIRA i PENYELLA ( =  1r 1823)
fill:
X  PERE ROVIRA i GINESTAR (= 1865)
fill:
XI  JOAN ROVIRA i RICART (= 1890)
fill:
XII JOSEP ROVIRA i VALLS (= 1914)
fill:
XIII JOAN ROVIRA i ARAGALL (= 1r 1944), difunt
fills:
XIV  Josep i Joaquima Rovira i Roca ambdós amb descendència. 

Retorn al principi 

 

TONIJOAN, Can

Lloc fotografia

 

Probablement antigament era un mas que encara no tenim identificat. Amb Toni Joan Roig de la Riera i Canals de la Serra, com a primer hereu (= 1693) fins Salvador Roig i Vendrell (+ 1953) darrer hereu sense descendència però continuen nebots.

Arbre de can Tonijoan (l'Amunt)

I ANTONI JOAN ROIG de la Riera i CANALS de la Serra  ( = 1r Corbera 1693)
fill: 
II SALVADOR ROIG i JULIÀ-FERRER 
( = Corbera 1716) 
fill: 
III SALVADOR ROIG i ROMEGOSA (
= 1r Corbera 1752) 
fill: 
IV JOSEP ROIG i ALEGRE 
( = Corbera 1773) 
fill: 
V MIQUEL ROIG i ROVIRA
  ( = Corbera 1810) 
fill: 
VI  SALVADOR ROIG I CASTELLVÍ
( = Corbera 1847) 
fill: 
VII MIQUEL ROIG i FONT-GINEBREDA
( = Corbera 1881) 
fill: 
VIII SALVADOR ROIG i VENDRELL
( + Corbera 1953) Casat i sense descendència 
Continuen nebots i besnebots. 

Retorn al principi