Mas Barceló

Principal ] Amunt ] Ca l'Altimires ] [ Mas Barceló ] El maset Bardina ] La casa del Senyor ] La casa dels Tarongers ] L'Hostal ] Can Migrat ] Ca n'Oller dels Tarongers ] Cal Piula ] La rectoria Vella ] El mas Roig ] La Talaia ] Cal Xim ]


 Fotografia R. Rovira, 2008
Fotografia R. Rovira, 2006. Darrera.

Fotografia abans de 1919: Postal, primer terç segle XX. El mas Barceló dels Tarongers, 
al darrere can Terme de la Parra i a la dreta cal Vador.


Codi 42
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça Al barri dels Tarongers, sota el castell de Gelida, davant ca n'Oller dels Tarongers i de cal Vador.
Situació. Coordenades UTM.

X 405,554,00
Y 4,588,131,00

Altitud

255m

Denominació moderna Cal Folc
Denominacions antigues Mas Barceló, Cal Torrents de la Plaça, Cal Petit de la Plaça, cal Canyivell
Altres posseïdors Barceló (s. XV), els Bertran, senyors de Gelida (s. XV-XVI), Torrents (s. XVI-XVII)
Posseïdor actual Comprada als Folch recentment, 2006.

ASPECTES HISTÒRICS

El nom de mas Barceló prové de Francesc Barceló, sastre, del lloc de Gelida al segle XV:  Ffranciscus Barcelo, sartor, (Sindicat remença 1448) i el mateix capbreva el mas 1453. El 1513 era de Francesc Bertran, senyor de Gelida, segons la capbrevació. Ja en el mateix segle trobem els Torrents: Joan Torrents de la Plaça 1553. El 1557 Margarida fa testament, muller de Joanot Torrents de la Plaça i fa hereu al fill Joan. El 1581 (APG-1/91) un Joan Torrents de la Plaça fa testament que fa hereu al fill Joan. Joan Pau Torrents, té terres del mas Barceló 1598. Joana, vda. de Joan Torrents de la Plaça. Casa d'en Joan Torrents de la plaça vuy de la viuda Torrents (1599). El 1609 una Joana, muller, vidua de Joan, fa testament i fa hereu a la seva filla Magdalena. Els marmessors de Joan Torrents, que morí a l'hospital General de Barcelona, ho venen l'any 1629 a Miquel Petit de la plaça, que eren oriünds de França. El 1736 ho capbreva Pau Petit, el 1826 ho capbreva Agustina Petit, muller de Joan Riber, mestre de cases, i el 1916 Jaume Ribé i Rosa Sabé venen part de la propietat a Josep Castellví i Lluís Martí la partida de Cantillepa.
Segons les nostres deduccions creiem que es tracta de cal Canyivell, després cal Folc, i ara recentment venut. En les afrontacions trobem que sempre que afrontava a l'E amb la plaça "part amb la plaça i part amb la carnisseria (1598)", "part amb la plaça de dit lloc i part amb la carnisseria (1736)" i "plaça de dit lloc, de dalt, del castell (1826)". 


ARBRE DELS HEREUS

I JOAN PETIT (CM, Gelida 1599)
fill:
II MIQUEL PETIT i PERARDAU (*Gelida 1600)
fill:
III FRANCESC PETIT i TERME (= 2n Gelida 1681)
fill:
IV PAU PETIT i CARTRÓ (= 1r Gelida 1715)
fill:
V  ANTONI PETIT i PASQUAL
(= Gelida 1758)
fill:
VI ALEIX PETIT i OLLER ( = Gelida v1786)
filla:
VII AGUSTINA PETIT i ROSSELL (= Gelida 1815)
fill:
VIII ALEIX RIBER i PETIT (= Gelida 1847)
fill:
IX JAUME RIBÉ i LLOPART
Ven la propietat 1916