ELS ASPECTES CONSTRUCTIUS DE LES MASIES

 

El model de la masia, o casa de camp, va molt lligada amb la situació geogràfica, climàtica i del tipus d'explotació que, al llarg de les diferents èpoques, han anat evolucionant i configurant les cases de camp que podem veure avui dia a Gelida.

Datar la construcció d'una masia és difícil.  Ens hem trobat en veritables problemes per una datació aproximada o exacte per molt reculada la presència documental de la casa o de la família. Si la família es mou, la casa també es mou, ha sofert canvis, en el mateix lloc o d'ubicació, dins la mateixa propietat o propietats. La documentació a vegades ens ajuda però en altres ens ho complica més. Per informació oral dels actuals propietaris ens han manifestat que algunes masies han canviat de lloc diversos cops, com ara can Torrents de les Oliveres que és la tercera ubicació de la masia, can Toniller la segona; altres que en determinades èpoques han viscut en una casa i altres en una altra, dins el mateix municipi, i fins i tot, en altres municipis per qüestió de la unió de patrimonis.  Les múltiples reformes parcials o totals, tapant parets, finestres, arcades o ocultant vestigis antics, fent nous annexos, engruixint parets i fent noves alçades, derruint-les del tot i fer una nova casa, aprofitant restes antigues d'altres llocs o de l'edifici més antic... Són moltes les masies que n'han fet una de nova dins la vella, al costat, al davant, al darrere, a sobre... que només es pot veure per unes observacions acurades o per la mateixa informació familiar.

 

Elements a considerar per saber l'antiguitat d'una masia.

1.- La família propietària ens pot aportar informació oral de la història secular o recent.
2.- L'existència de la casa: La informació documental. Els capbreus. Els fogatges. Els cadastres. Les llibretes de compliment pasqual. Les llibretes de delmes. Els inventaris.
3.- Els plànols de propietat. Mapes.
4.- Fotografies antigues i modernes. Dibuixos. Anàlisi visual gràfic i actual.
5.- El tipus de construcció. Les pedres dateres, de portals, finestres, rellotges de sol amb data o altres datacions recordatòries.
6.- L'estudi i l'anàlisi arquitectònic. L'aixecament de plantes.
7.- La comparació en altres masies ben datades i altres elements ben datats.
 

Tret de:
 La masia catalana, Història, Arquitectura i Sociologia. Joaquim de Camps i Arboix.
 Ed. AEDOS, Barcelona, 1976, 3ra edició. Pàg. 108.


Retorn a l'índex general